ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Всяка година до 28 февруари общините разпределят средствата, които са осигурени по бюджетите им за общинските начални, основни и средни училища. Този процес изисква анализ на работата и разходите на учебните звена през предходните години. Средствата се разпределят по формула, която всяка община съставя сама, според специфичните особености на училищната си мрежа. Особеното тук са различните допълнителни компоненти, посредством които се стимулират дейности на училищата. Какво показват числата и фактите за 2011 г. и как са разпределени средствата за 2012 г.?

През 2011 г. в седемте общински училища – Тервел, Безмер, Нова Камена, Коларци,Орляк, Зърнево,Каблешково- са учили 1520 ученика от първи до дванадесети клас. Училищата са получили общо 2 039 840 лв. като базов бюджет и допълнителни средства за поддръжка на материалната база, за целодневно обучение на първокласници и пътуващи ученици, за безплатни закуски на децата от началния етап на обучение, за диференциирано заплащане на труда на учителите, средства по национални програми за подпомагане на учебните дейности. Във всички училища са организирани общо 27 полуинтернатни групи ( т.нар. занимални) , като най-много – 14 от тях са работили в СОУ в Тервел. Общо 665 деца, предимно пътуващи към трите средищни училища (Тервел, Нова Камена, Коларци) са посещавали занималните. Допълнителна работа с учениците посредством занятия по Свободно избираема подготовка ( преди години наричани кръжоци) са организирали в СОУ в Тервел, в Орляк, в Коларци и в Зърнево. В СОУ учениците са имали избор между извънкласни форми по музика, дървообработване, интарзия,физкултура, работа в библиотека. В Коларци са се занимавали допълнително с математика, в Орляк – с фолклор на етносите, а в Зърнево са изучавали като извънкласна форма майчин ( в случая турски ) език. Не са предлагани извънкласни форми в Безмер, Нова Камена и Каблешково.

Обедно хранене се предлага на учениците в СОУ, Нова Камена, Коларци и Орляк. Два пъти на ден закуски са получавали учениците в с.Безмер. В СОУ и в с.Коларци обедната храна се приготвя от фирми в гр.Добрич и се доставя до училищата ежедневно. В Н.Камена и в Орляк работят ученически столове, където храната се приготвя и се сервира на учениците. Столът в Орляк бе открит в началото на учебната 2011/2012 г. Безплатни закуски се предлагат на всички ученици от начален етап в общинските училища.

Персоналът на общинските училища включва 184 души , 143 от които са педагози, а останалите – помощен персонал. Работници по програми за заетост са назначавали само в училищата в Тервел и Орляк. През 2011 г. общинските училища са разходвали 1 894 874 лв. , т.е. 92,8 % от базовите си бюджети за възнаграждения и осигурителни вноски на персонала .

След анализ на дейността и структурата на разходите на училищата през 2011 г. , общината извърши разпределение на средствата за общинските училища за 2012 г. при следните параметри:

През 2012 г. общинските училища се посещават от 1482 ученика, т.е с 38 по-малко от предходната година. Най-голямо е намалението за училището в с.Зърнево – с 10 ученика и за СОУ – с 24 ученика. Училищата получават общо 2 185 950 лв. , т. е със 146 110 лв. повече от 2011 г. Допълнително са осигурени средствата за поддръжка на материалната база, за целодневна организация на обучението в средищните училища, за безплатни закуски на най-малките деца – от подготвителен клас до четвърти клас. Тази година формулата за разпределяне на средствата от базовите училищни бюджети включва допълнителни компоненти за учениците в средното общообразователно училище, за организиране на столово хранене в несредищните училища и за учениците в най-отдалечените от общинския център училища.

Публикувано на 07 Mar 2012