ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ФИНАНСИТЕ НА ОБЩИНАТА – ЗА КАКВО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ТЕ ПРЕЗ 2012 Г. И КАК БЯХА ИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ 2011 Г.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ФИНАНСИТЕ НА ОБЩИНАТА – ЗА КАКВО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ТЕ ПРЕЗ 2012 Г. И КАК БЯХА ИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ 2011 Г.

На редовно заседание на Общински съвет Тервел бяха приети отчетът на общината за бюджет 2011 и подготвения проект за бюджет 2012 г. Давайки си сметка, че за гражданите голяма част от числата не представляват интерес, ще се опитаме да представим акцентите от двата документа по начин, който да покаже връзката между случващото се в общината и финансовата рамка на нейния бюджет.

Най-важното за Бюджет 2012 , в съпоставка с 2011 година:ОБЩИНСКА СТИПЕНДИЯ ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Общината осигурява средства за стипендия на зрелостник от общината,който се запише в специалността „Клиничен лаборант” – бакалавърска степен за учебната 2012/2013 г. в избран от него медицински университет в страната. Стипендията за месеците октомври,ноември и декември 2012 г. е в размер на 250 лв. месечно. Сумата ще се изплаща на учащия ежемесечно до приключване на обучението му. На следващо заседание на общинския съвет ще бъде внесено предложение за условията, които следва да бъдат разписани в договор между стипендианта и общината, както и на условията за подбор на стипендианта. Предложението на общината ще бъде сведено до средните училища в града – СОУ „Йордан Йовков” и ПГТО „Дочо Михайлов”. Крайната цел на инициативата е общината да разполага с медицински кадри, с които да осигури устойчивост на създадения преди дни „Медицински център – Тервел”. Предвижда се през 2013 г. да се отпусне и стипендия за друга бакалавърска медицинска специалност . След като се анализира работата на центъра през 2012 г. ,изборът ще се осъществи между специалностите акушерка, физиотерапевт , медицинска сестра или медицински фелдшер.Начинанието е ново за общината и е продиктувано от осъзнатата необходимост за осигуряване на адекватна доболнична помощ на хората в Община Тервел.Средствата се осигуряват за сметка на събираните от общината приходи.НЕ СЕ ПРЕДВИЖДАТ СЪКРАЩЕНИЯ НА РАБОТЕЩИ В ОБЩИНСКИТЕ ЗВЕНА

Броят на хората, които ще работят в общината и звената към нея през 2012 г. остава същият като този през 2011 г. Числеността се завишава с 1 бр. , което се дължи на необходимостта от осигуряване на охрана на градската пречиствателна станция. Заплатите на заетите в общината също остават на нивата от 2011 г. На заетите в детските градини, ясли и ОДК през 2012 г. ще се изплаща СБКО. През 2011 г. такова не бе осигурено. Възможността за това се дължи на факта, че се освобождават средства от планираните за обезщетения за пенсиониране на персонала в детските градини суми през 2011 г. – обстоятелство произтичащо от пенсионната реформа. Числеността в детските градини остава като тази през 2011 г. – 133, 5 бр. и продължава да бъде подчертано неоптимизирана спрямо броя на децата, посещаващи детска градина ( средна месечна посещаемост за всички детски градини в общината около 420 деца).
За 2012 г. отново се поемат се 100 % от разходите на пътуващите учители и медицински лица. Държавата осигурява 85 % от тези средства. Останалите ги осигурява общината за сметка на приходите от данъци и такси, които събира от гражданите.УЧИЛИЩНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

В училищните здравни кабинети са заети общо 12 лица. През 2012 г. ще продължат започналите през 2011 г. дейности по профилактични зъболекарски прегледи на децата от общинските училища, както и обследванията и работата с родители и деца по показателите гръбначни изкривявания и наднормено тегло. От 1-ви април ще се въведат летни менюта за здравословно хранене в детските градини, които ще изместят зимните менюта, въведени през ноември 2011 г.ЗА ЦЕНИТЕ НА НЯКОИ ПУБЛИЧНИ ОБЩИНСКИ УСЛУГИ

Не се предлага увеличение на таксите за ползване на детски градини и ясли спрямо 2010 и 2011 г. В момента родителите в гр.Тервел заплащат такса, която покрива 68 % от сумата за храна на децата си, а живущите по селата покриват чрез заплащаната от тях такса 56 % от сумата за храна. Разграничаването на таксата за града и селата се дължи на различните по стойност топлоносители – течно гориво и газ за общинския център и твърдо гориво за селата. Общината дофинансира разхода за храна и финансира цялата останала издръжка на детските заведения за сметка на данъците и таксите, които събира от гражданите.
Не се планира и увеличение на таксите за домашен социален патронаж. Те остават на нивата от 2011 г. – 35 лв. месечно. В началото на 2012 г. 120 възрастни хора ползват услугата. Има заявления от селата по линията Поп Груево – Коларци, които до сега не са ползвали услугата. Те ще се разгледат и при доказана необходимост и целесъобразност, услугата ще се разшири и с потребители от тези села.ЗА ОБЩИНСКИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Не се увеличават данъци и такси, събирани от община Тервел. Въвежда се нова тарифа за такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общинския поземлен фонд на територията на община Тервел. Предложените от общината такси са аналогични на тези, които се събират при промяна на предназначението на земеделски земи, които са държавна собственост. Новата тарифа е следствие на изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделски земи от 20 май 2011 г.Дългосрочната цел на общината е да запази земеделските си земи като такива и да обслужва инвестиционни намерения на територията си с други свои поземлени имоти – рекултивирани нарушени терени и др.КУЛТУРА И СПОРТ

През 2012 г. ще бъдат реализирани общинска културна и спортна програма. Културният календар акцентира на нововъведения през 2011 г. празник на гр.Тервел на Гергьовден. Припомняме, че новата дата на градския празник бе приета с решение на общинския съвет през 2011 г. , в навечерието на освещаването на новия църковен храм „Св.Вмчк Георги Победоносец”. За първи път тази година ще имаме редовен празник на града на шести май.Тази дата ще бъде начало и на традиционните за Тервел празници на културата, които ще продължат до края на м. Май 2012 г. Новият момент в Празниците на културата е честването на 150 – годишнината на най-старата датирана в България икона на светите братя Кирил и Методий, която за наша радост се съхранява в тервелската църква ‘Св.Димитър”.Православната църква чества светите братя на 11 май. През 2012 г. ще имаме и поредното издание на Добруджански събор – Тервел. През 2012 г. отново, както и през 2011 г. се отделят средства за изяви в чужбина на детския фолклорен танцов ансамбъл към читалището и на балет ‘Каприз” към ОДК. Миналата година танцьорите се изявяваха в Унгария, а балерините в Хърватска. За тази година двете ръководителки отново са мотивирали възпитаниците си да работят за изява на международни сцени и общината ще подкрепи тяхната работа като осигури преобладаващата част от средствата за пътуванията на талантливите тервелски деца. Предвидени са още средства за празници на селата, за тържества в детските градини, за събития, организирани от тервелското читалище и ОДК. Разчетени са средства за отопляване на читалищната зала по време на публичните прояви.
Спортният календар също включва традиционни за града спортни събития – пролетен лекоатлетически крос „Хан Тервел” , есенен крос „Златна есен”, междуучилищен футболен турнир, общински кръг на ‘Млад огнеборец’, велопоходи и излети , прояви, адресиращи превенцията на противообществените прояви.За девета поредна година ще имаме и общинска ваканционна програма „Наше лято”. Всички средства за спорт, младежки дейности и култура са с източник на финансиране общински данъци и такси.
Общината финансира дейността на общо 5 спортни клуба – ФК „Септември – 98” Тервел, „Атлетик” Тервел и футболни клубове в селата Зърнево,Орляк и Жегларци. Средствата отново са за сметка на приходите от данъци и такси.ЗА КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА

Капиталовата програма на общината за 2012 г. възлиза на 421 617 лв. За сравнение през 2011 г. за капиталови разходи са разходвани 572 596 лв., т.е. със 150 000 лв. повече от предвиденото за тази година. Рестрикцията на капиталовата програма е за сметка на приходите, които общината очаква от продажба на общински нефинансови активи ( 217 242 лв. през 2011 г. срещу планирани за 2012 г. приходи със същия източник в размер на 83 264 лв.) . Капиталовата програма е разчетена при съобразяване на обстоятелството, че общината е в процес на реализация на мащабни инфраструктурни проекти за публична инфраструктура, финансирани с европейски средства ( пътиша, водопроводи, канализация, сгради) и трябва да разполага с оперативна възможност да обслужи мостовите си плащания по тези проекти. По тази причина собствените средства се ползват за оперативни, а не за капиталови разходи. Така се постига приоритизиране на инвестициите в публична инфраструктура – работи се за подобряване на обектите с най-голяма обществена значимост, след което се разглеждат възможностите за други обекти.
Обектите, които ще получат подкрепа от капиталовата програма в бюджет 2012 са следните:
1. Основен ремонт на покривна конструкция на сградата, в която се помещават детската градина и кметството в с.Честименско, както и ремонт на покрива на ЦДГ с.Поп Груево. Ремонтите са неотложни.
2. Основен ремонт на покрива на сградата, в която се помещават началното училище и детската градина в с.Каблешково. Ремонтът е належащ.
3. Изграждане на локална отоплителна система на две детски градини – в селата Орляк и Безмер. И двете заведения имат добра средна посещаемост. В с.Безмер има две детски групи, а в Орляк – три. През миналата година бе изградена локална отоплителна система на една от двете детски групи в ЦДГ Безмер. Тази година трябва да се направи същото за втората детска група , както и за трите групи в ЦДГ Орляк.
4. Ще се ремонтира кметството в с.Полк.Савово. Предвижда се в сградата да се обособи и клуб с читалня, който да се ползва от децата, които летуват в селото през лятната ваканция, както и от домуващите в Дома за стари хора .
5. Ще се направи основен ремонт на клуба на пенсионера в с.Нова Камена.
6. Разчетени са средства, за да се измести и устрои кметството и здравната служба в с.Божан в сградата на бившето училище.
7. Предвижда се изграждане на още една , трета спортна площадка в Тервел – в свободен терен в края на ул. „Й.Йовков”. Очевидно децата в Тервел имат нужда от движения и спорт – така сочат данните за висок процент деца с гръбначни изкривявания и наднормено тегло.
8. Целевите средства за ремонт на общински пътища – 171 000 лв. са предназначени за локални ремонти на участъка Безмер-Гуслар и на участък от пътя П.Савово – Градница. Припомняме, че други три общински пътя – Тервел-Безмер, Тервел-Полк.Савово и Каблешково – Нова Камена ще бъдат преасфалтирани чрез проект по Програма за развитие на селските райони.ПОДГОТВЯ СЕ НОВА УСЛУГА – ОРГАНИЗИРАНО СМЕТОСЪБИРАНЕ В 16 СЕЛА

Нов момент в бюджет 2012 г. е и инвестиционното намерение на общината да започне организирано сметосъбиране в 16 населени места в общината – Ангеларий, Безмер,Божан,Жегларци,Зърнево,Каблешково, Коларци, Кочмар, Мали Извор, Нова Камена, Орляк, Поп Груево, Полк.Савово, Пр.Златарски, Сърнец, Честименско. Начинанието включва още оптимизиране на сметосъбирането в общинския център Тервел. Направени са изчисления, които налагат разделянето на общината на три района за обслужване. Район I обхваща населените места : с. Божан, с. Поп Груево, с. Мали Извор, с. Сърнец, с. Ангеларий, с.Коларци. Район I I обхваща: с. Безмер, с. Честименско, с. Пр. Златарски, с. Каблешково, с. Нова Камена, с. Полк. Савово. Район I I I обхваща населените места: с. Кочмар - с. Жегларци, с. Орляк, с. Зърнево. Сега съществуващия район на обслужване на гр.Тервел се запазва. За да се постигне организирано сметосъбиране и извозване на отпадъците до съществуващото депо в гр.Силистра, трябва да се закупят още 191бр. контейнери от 1,1 м³ (тип „Бобър”) за обслужване на 16 –те села от общината и 140 контейнера от същия тип за гр.Тервел. Необходим е още един сметосъбиращ автомобил с надстройка с обем 18 куб.м., с който да се допълни сега съществуващия автомобилен парк за сметосъбиране, състоящ се от автомобил с 10 кубикова надстройка, автомобил ГАЗ за 4- тонни контейнери в Тервел и трактор с ремарке за отпадъци, които не се поставят в контейнери. Проектът ще се финансира чрез безлихвен кредит от Предприятието за управление на отпадъците към МОСВ. Документите на общината ще се внесат за разглеждане и оценка през м.април т.г.ЗА ЗАЕТОСТТА

През 2012 г. ще продължи тенденцията за увеличаване на броя на заетите по общински програми за заетост и квалификация, финансирани от Агенцията по заетостта. Общината увеличи заявките си за наемане на безработни по Програма „Развитие”. През 2011 г. бяха обучени и реализирани на общински обекти една група строители и една от озеленители. През 2012 г. групите се увеличават до 5 и обхващат и безработни от селата. След приключване на обучението по специалността си наетите ще работят в общински обекти по селата.ЗА НОВИТЕ ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ВНАСЯТ ПРЕЗ 2012 г.

Започна подготовката на проект за подобряване на материалната база на новия медицински център.В общинския бюджет за 2012 г.са разчетени 6 000 лв. , които да покрият авансовите плащания за изготвяне на техническата документация за кандидатстване. Общината трябва да се подготви и да кандидатства по Оперативна Програма „Регионално развитие” в срок до 1 юни т.г. Проектът ще включва закупуване на нова линейка, нов рентген, оборудване и апаратура за медицинския център, както и строителни работи за обособяването на крилото на бившите терапевтично и неврологично отделение за медицински център. Максималната стойност, за която общината може да кандидатства е 1 000 000 лв., с включено ДДС.

Като цяло бюджетната рамка на 2012 не се различава от тази на 2011 г. Започваме тази година с бюджетен план в размер на 8 600 000 лв., докато миналата година сме стартирали с 8 024 000 лв. Увеличението на сумата за тази година се дължи основно на по-големия преходен остатък от местните приходи през 2011 г. – 390 744 лв., спрямо остатък от 67 000 лв. в началото на 2011 г.
Чувствително повече от 2011 г. са средствата по извънбюджетните сметки, които представляват аванси за реализиране на общински инфраструктурни проекти , финансирани от европейски програми. В началото на 2012 г. общината разполага с 2 482 000 лв. европейски средства.

Публикувано на 13 Feb 2012