Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 КРЪГЛА МАСА „ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ – ИНТЕРЕСИ И НАГЛАСИ ЗА НОВИ ИЗВЪНКЛАСНИ ЗАНИМАНИЯ И СПОРТНИ ШКОЛИ”

В навечерието на новата 2012 г. и в контекста на предстоящата работа върху финансовата рамка за развитието на публичните услуги през идната година, Община Тервел организира кръглата маса „Децата и учениците в община Тервел – интереси и нагласи за нови извънкласни занимания и спортни школи”. Целта на дискусията бе по този начин да се чуят разнообразни идеи за организиране на нови или разширяване на съществуващи извънкласни форми, чрез които да допринесем за развитието на децата в Общината.

Покана за участие в кръглата маса получиха общински съветници, представители на звената за извънучилищно образование и спорт, финансирани от Община Тервел, директори на училища, преподаватели по физическо възпитание и спорт в общинските училища, секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви.
Община Тервел провежда устойчива политика за ангажиране на децата и учениците в Общината в различни школи и извънкласни форми, работещи към Общинския детски комплекс, читалищата и училищата в общината, както и организирани в спортни клубове. Една част от формите са с десетилетни за града и общината традиции, други са създадени в периода 2004-2006 година и през последните години се утвърдиха като успешни и предпочитани от много деца.

По време на срещата бе представен анализ на състоянието на формите и материалната база за извънкласна дейност и спорт към ноември 2011 година, както и обучението по СИП и полуинтернатни групи в училищата на общинска издръжка и професионалната гимназия в града, работата и постиженията на спортните клубове и дейността, свързана с превенцията на детската престъпност. Извлечени бяха техните силни и слаби страни, възможности за развитие и рискове. В процеса на дебатиране между участниците постъпиха следните предложения:

Да се проучи интереса и готовността на учениците да се занимават активно със спортни игри – хандбал, волейбол, баскетбол.

Да се сформират отбори по хандбал в училищата. Да се организира междуучилищен турнир по хандбал с гостувания на разменни начала.

На всички спортни площадки в общината да се монтират/ремонтират/ лостове и успоредки.

При интерес от страна на учениците да се сформира клуб по джудо и бойни изкуства.
В процеса на обучение да се използва наличния човешки ресурс в общината.
Училищните футболни отбори да тренират по съврменна система за компактни групи на малки терени. Ангажираност към условията и изискванията по тази система изрази треньорът на детската футболна школа Искрен Пенчев. Също той се ангажира и с идеята за изграждане на платформи и рампи за скейтборд, ролери и велосипеди, оформяне на скейт-зони за самостоятелни занимания на децата и учениците.
Спортните занимания, както и развитието на творческите заложби са от изключително значение за правилното физическо и психическо съзряване на децата и подрастващите. Ето защо общинското ръководство извежда тяхното развитие като един от приоритетите за мандат 2011-2015 с увереността, че ще успее да финансира със собствени средства или чрез външно финансиране дейностите, свързани с тяхната реализация.

Публикувано на 04 Jan 2012