АКТУАЛНА РУБРИКА: ИЗБОРИ 2011

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ МЕСТНИ ИЗБОРИ

• В началото на м.август кметът на общината организира провеждане на консултации между политическите партии и коалиции, посочени в решение на ЦИК (Централна избирателна комисия), с цел постигане на консенсус за съставяне на общинска избирателна комисия (ОИК).Членовете на ОИК са 17, като общият им брой, както и това коя партия и коалиция с колко члена може да участва в ОИК са определени с решение на ЦИК. Представителите на партиите и коалициите, които се намират на територията на община Тервел са предложили конкретните лица за участие в ОИК, както и вижданията си за заемане на длъжностите председател, заместник-председател и секретар на ОИК.За тези избори задължително условие е членовете на ОИК да имат висше или приравнено към него (бившето полувисше) образование. Така след проведените консултации и постигнатото съгласие, предложението за състав на ОИК бе изпратено в ЦИК и с решение от 18.08.2011 г. ЦИК назначи ОИК за провеждане на местни избори в община Тервел в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радомир Петров Колев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ : Велина Станчева Трифонова
СЕКРЕТАР: Севжан Хюсеинова Ходжа
ЧЛЕНОВЕ: Радка Неделчева Железова
Мария Станчева Минчева
Ганчо Стоянов Ганчев
Петър Стоянов Бончев
Маринка Стефанова Тодорова
Николай Димитров Атанасов
Димитричка Димитрова Гатева
Валентин Стоянов Петров
Виолета Русева Янкова
Сежда Изет Ахмед
Юркия Сали Мустафа
Съби Иванов Господинов
Димитър Иванов Костадинов
Николай Стойчев Иванов


• В съответствие с решение на ЦИК, Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината и утвърди тяхната номерация и адрес. Заповедта на кмета е обявена и може да бъде намерена на информационните табла на общината и на електронната й страница.
• Определени са местата за обявяване на избирателните списъци , за което е уведомена ОИК
• В срок до 28 август всички партии и коалиции,както и инициативни комитети имат право да се регистрират в ОИК за участие в местните избори
• В срок до 12 септември на интернет сайта на общината ще бъдат обявени избирателните списъци. Те ще включват имената на хората , които най-малко от последните 4 месеца преди изборите имат постоянен адрес на територията на общината, както и настоящ адрес в община Тервел или друга община на територията на България.
• ОИК ще регистрира кандидатските листи за общински съветници и кандидатите за кметове на община или кметства в срок до 20 септември
• В срок до 21 септември ОИК ще определи чрез жребий, проведен в присъствието на представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати за общински съветници и кметове, поредните номера на партиите, коалициите от партии и независимите кандидати в бюлетините и обявява резултатите от жребия.
• Кметът на общината ще представи на ОИК предложенията за състав на секционните избирателни комисии в срок до 22 септември;
• ОИК в срок до 22 септември , с решение ще формира единните номера на избирателните секции в общината съобразно единната номерация на секциите, определена с решение на ЦИК
• На 23 септември ще бъде открита предизборната кампания

Публикувано на 29 Aug 2011