ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: НА ФОКУС – СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Снимка 1
Снимка 2

На територията на община Тервел социални услуги се предлагат от общинска администрация и Дирекция „Социално подпомагане” . Най - общо можем да класифицираме социалните услуги на такива , предоставяни в домашна среда и други , които се предлагат в специализирани институции.ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ И ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Най-‘старите” социални услуги в домашна среда са Домашния социален патронаж и Детската млечна кухня. Началото им датира от далечната 1977 година. Дълги години патронажът функционира паралелно с детска млечна кухня, като двете звена се помещават в отделна сграда. Сега млечната кухня е дейност, която се съвместява с приготвянето на храна за децата , които посещават детската ясла. Така родителите могат да избират дали детето им да посещава детска ясла или да го отглеждат в дома си, но да ползват храна, приготвена в звено „Млечна кухня” към яслата. Месечната такса за получаваната храна е такава, каквато е и таксата за посещаване на яслата – 23 лв. Патронажът пък през 1998 година е преместен в кухненския блок на сградата на общинска администрация. През годините капацитетът на социалната услуга е различен. Хората, които получават топла храна от домашния патронаж най-често са възрастни и самотно живеещи. Всеки ден за тях се приготвят по три ястия. Месечната такса за услугата е ниска – 35.00 лв. Общината дофинансира разходите за дейността, за да може тя да е достъпна за повече възрастни хора. През 2010 г. капацитетът на патронажа е увеличен от 50 на 150 места. Постепенно се увеличават и обхванатите населени места. Сега се предлага топла храна на 117 възрастни хора в общинския център и селата Кочмар, Безмер, Честименско, Каблешково, Нова Камена и Кладенци. Разносът на храна се извършва с два специализирани автомобила.


ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ

Обществената трапезария е сравнително нова социална услуга за общината.За първи път през 2009 г. финансиране от Фонд „Социално подпомагане” се осигурява на общините, които представят свои проекти. Община Тервел внася проект за трапезария с капацитет 100 души и става една от стотината общини, които започват да реализират услугата. През зимния период на 2009/2010 г. 100 души в Тервел, Безмер, Кочмар и Жегларци ежедневно получават топла храна , а през 2010/2011 г. броят им е 90, като е включено и село Орляк. Топлата храна включва супа, основно ястие и хляб, приготвени по предварително разработени седмични менюта. Готовата храна се разлива на бенефициентите от гр. Тервел в разливна в ЦДГ „Здравец”. В селата Кочмар и Орляк са организирани разливни в кметствата, а в Жегларци и Безмер в ЦДГ. В гр. Тервел, както и в четирите села има бенефициенти, които получават храната си в дома – възрастни и немощни хора, лежащо болни, хора с физически увреждания, за които няма кой да се грижи през деня, тъй като близките им работят. Приготвената храна се транспортира в собствени на Община Тервел специализирани съдове за индивидуално хранене и чрез специализиран транспорт.


ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА

Най-новата социална услуга за Община Тервел е Домът за стари хора в с.Полк.Савово. Тя е и единствената услуга, която се предлага в специализирана институция. Домът започна да приема потребители от 10 януари тази година. Към момента е зает половината от капацитета му. Настанените възрастни хора са от Община Тервел и общините в региона. Храненето им се осигурява по разработени седмични менюта. Храната се приготвя в кухня – майка в ЦДГ „Здравец” и се транспортира до разливната на Дома със специализиран превоз. В дома се организират занимания за свободното време – изработват се предмети и сувенири, свързани с традиционни празници и чествания , които се провеждат в общината.Домуващите гостуват на концерти , юбилейни тържества и други прояви от културния календар на Общината. Освен тези възможности за разнообразяване на ежедневието , за тях е осигурено безплатно ползване на кабелна телевизия във всяка стая. В дома има и денонощно наблюдение на домуващите от медицинско лице.Финансирането на дейностите в Дома се осъществява със средства от републиканския и общинския бюджет.


СОЦИАЛНИ И ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

Услугата „Социален асистент” се предоставя от 2004г. В периода до 01.01.2010г. всички изготвени проекти от общинска администрация по Национална програма "Асистенти на хора с увреждания”, дейност „Социален асистент” са били одобрявани и успешно изпълнявани. Обучени са 41 социални асистента по програмата, обгрижени са
над 100 лица – деца и възрастни хора с увреждания в десет населени места на община Тервел.
През 2009г. стартира и Национална програма „Социални услуги в семейна среда”, компонент ”Домашен социален патронаж”, по която работиха 24 домашни санитари, обслужващи 60 лица с увреждания и самотноживеещи хора. Двете програми бяха разработени, популяризирани и действително постигаха много добри резултати сред нуждаещите се групи. Предоставяха се в общинския център и селата Безмер, Честименско, Кочмар, Жегларци, Нова Камена, Кладенци, Божан, Каблешково, Орляк, Зърнево, Коларци, Градница. През периода 2004-2009 г. по двете програми са усвоени общо 200 379 лв.Средствата са ползвани за трудови възнаграждения на обгрижващите лица.
Социална услуга „Личен асистент” се предлага, управлява и контролира от Агенцията за социално подпомагане към МТСП чрез териториалните Дирекции „Социално подпомагане”.Финансира се от Държавния бюджет, а от 2009 г. и със средства от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Дирекция ”Социално подпомагане” гр.Тервел кандидатства и бе одобрена за изпълнението на Проект „Социална услуга за качествен живот - фаза 2”, по схема на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051РО001-5.2.05 „Усъвършенстване и подобряване на услугата „Личен асистент” за хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - фаза 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проекта осигури грижа за 15 лица с увреждания, от които 6 самотноживеещи, както и трудова заетост на 15 лични асистента за периода от 07.01.2010г. до 28.02.2011г. В целевата група бяха включени 4 деца и 11 лица с увреждания с над 90 % намалена работоспособност и определена чужда помощ от гр. Тервел, с. Жегларци, с. Безмер, с. Кочмар, с. Градница, с.Коларци и с. Нова Камена. Подборът на крайните потребители бе извършен между 53 кандидата за потребители на услугата и 52 кандидата за лични асистенти. Проведени бяха едно въвеждащо и няколко последващи поддържащи обучения на личните асистенти, както и се осигурява перманентна обратна връзка с потребителите на услугата. Работата на личните асистенти бе контролирана ежемесечно от консултантите по социална работа, които извършваха посещение на място в дома. В хода на управление на Проекта бяха включени допълнително 3 потребителя и 4 лични асистенти при запазване квотата от 15 души. Услугата бе приета много добре и от двете групи – на потребителите и личните асистенти.
След приключване на Проекта по фаза 2, общо 7 потребителя и съответно лични асистенти са намерили място в реализацията на Проект „Подкрепа за достоен живот” по ОПРЧР и един в Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”, дейност ”Личен асистент”.
В началото на месец октомври 2010г. стартира изпълнението на още един проект на Агенцията за социално подпомагане към МТСП по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи”.Община Тервел е един от стотиците партньори /262 общини и 23 райони на Столична община/ по проекта.Осъществяването на дейностите обхваща периода от 08.10.2010 до 07.03.2012 г
Посредством одобреният бюджет за нашата община се осигурява предоставяне на социална услуга „Личен асистент” за 20 потребители и трудова заетост на 20 лични асистента. Приоритетно в Проекта, при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и други, са включени:
Лица с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от постоянна грижа/ обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, които да отговарят на едно от следните изисквания
- лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;
- лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и лица с по-нисък процент - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;
- деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, които се нуждаят от обслужване;
Лични асистенти - за лични асистенти са наети
- безработни лица в трудоспособна възраст;
- трудово заети лица, самонаети лица, неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд;
Общинският екип за управление на проекта прие и обработи 107 молби –декларации на кандидати за потребители и лични асистенти, проведе 51 интервюта с кандидатите за длъжността – личен асистент, подготви 55 решения за индивидуален месечен бюджет, извърши окончателно класиране на всички кандидати, изнесе и огласи „Регистър на потребителите на социална услуга „Личен асистент” в община Тервел”, проведе три обучения на лични асистенти, създаде „Банка лични асистенти”. Към днешна дата са сключени двадесет договора с потребители и двадесет трудови договора с лични асистенти. Услугата се предоставя в гр.Тервел и селата Божан, Жегларци, Орляк, Нова Камена и Каблешково. Ежемесечно се извършва вътрешен контрол по отношение качеството на предлаганата услуга.


ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ В КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА

В Тервел клубовете на пенсионера са два, а в селата работят още няколко. Това са местата, където хората от третата възраст могат да общуват, да формират самодейни групи, да репетират, да честват заедно свои празници.Материалната база, ремонтните дейности, както и текущата издръжка на клубовете се осигурява от общинския бюджет.Ежегодно се заделят средства за текущи ремонти, за финансиране на пътувания с цел участие в прояви в други градове в страната.


СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ (2011 – 2015)

Плановият документ бе приет на 25.03.2011г. с Решение ¹2-29 на Общински съвет гр.Тервел .Стратегията проектира развитието на социалните услуги, пакет от общински политики и хоризонтални мерки за социално включване, насочени към устойчиви решения на проблемите на рисковите групи. Изготвен е оперативен план с времеви график за изпълнение на Общинската стратегия. В него са включени както съществуващите, така и планираните нови алтернативни социални услуги – център за обществена подкрепа, дневни центрове за деца и възрастни с мобилни услуги, защитено жилище за лица с психични проблеми, Кабинет семейно планиране, дейности по приемна грижа, инициатива ранна превенция на изоставянето и др.

Публикувано на 14 Apr 2011