ПРОМЯНА В ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ

Тя е регламентирана в чл.92 на Закона с поставяне на изисквания към лицата, които се регистрират по постоянен или настоящ адрес в общините. Докато до момента това ставаше само с подаване на заявление от лицето, което желае да се регистрира на избран от него адрес, сега желаещите да получат адресна регистрация на даден адрес трябва да представят пред длъжностните лица , извършващи вписване на регистрацията ( служба ЕСГРАОН в Община Тервел ) документ за собственост на имота, на чийто адрес се регистрират или договор за ползване на имота за жилищни нужди ( наем или безвъзмездно ползване) . Освен това изискване собственикът на имота, за който се извършва регистрация следва (лично или с нотариална заверка на подписа) да представи пред длъжностните лица декларация по образец, с която заявява съгласието си за извършване на регистрацията.

Публикувано на 15 Feb 2011