РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЧИТАЛИЩАТА

Предстои разпределянето на субсидията, която ще получат читалищата за издръжка на дейността си през 2011 година - общо 167 504 лева. Като цяло, в сравнение с изминалата 2010 година, средствата са намалени с 18 589 лв., което се дължи на намаленият стандарт за субсидирана численост, определен от Министерството на финансите- от 6417лв. за 2010 на 5776 лв. за тази година. В община Тервел субсидираната численост ( работещи в 13-те общински читалища) е 29. Разпределението на средствата ще се извърши съгласно разпоредбите на Чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища.

При разпределението следва да се прилагат правилата и критериите, разработени от Министерство на културата в специален Механизъм, както и на основата на представените годишни финансови отчети и отчети за дейността през изтеклата година. На предстоящото заседание с читалищните секретари Община Тервел ще предложи средствата на читалищата, в които дейността е сведена до минимум, да се редуцират за сметка на институциите с активни самодейни състави. Ще се предложи по-голяма сума при разпределението на субсидията да се предостави на читалището в Тервел , за да се подпомогне ДФТА „Калинка Вълчева” за предстоящите му участия в национални и международни прояви.

Публикувано на 15 Feb 2011