ПОДПИСВАМЕ ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО , ФИНАНСИРАНО ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На 15 февруари т.г. ще бъде подписан договор между Община Тервел и „Пътища и мостове’ ЕООД Варна. Фирмата е класирана на първо място след проведен конкурс, в който участваха общо 7 фирми с основен предмет на дейност пътно строителство. Конкурсът се проведе през месеците септември и октомври 2010 г. , след което общината премина през процедура на обжалване , инициирано от некласиран участник в конкурса. Договорът се подписва след приключване на всички процедури. Строителната площадка за обектите по договора ще бъде открита седмица след подписването му. Количествата работи, които трябва да бъдат изпълнени до края на строителния сезон на 2011 г. са следните:

*за улица „Хан Аспарух”
– преасфалтиране на участъка от пресечка с улица „Цар Калоян’ ( сградата на Пощенската станция и РПУ Тервел) до кръговото кръстовище в края на града в посока към с.Честименско. Уличното платно в участъка е с ширина 10. 5 м. Ще бъде положен 9015 кв. м. нова асфалтова настилка, като предварително под нея ще се извършат локални ремонти на деформациите и пукнатините.
- нов тротоар двустранно по улицата в участъка от пресечка с ул.’Цар Калоян” до пресечка с ул.’Климент Охридски” . Общата площ на двете тротоарни платна е 2200 кв. м. Новият тротоар ще бъде от бетонови плочи с размер 30/30 см. Ще се демонтират и подменят 600 м. улични бордюри за ремонтирания участък.
- нов тротоар двустранно за участъка от пресечка с ул.”Ген.Столетов” ( пътя за с.Божан) до завод „Пластхим”. Сега съществуващият там тротоар е от асфалтобетон, с множество деформации и пукнатини от клоните на дърветата.Новият тротоар ще бъде от бетонови плочи с размер 30/30 върху пясъчна възглавница. Площта му е 2150 кв.м. Отделно от това ще се обновят бетоновите подходи към имотите. Ще бъдат демонтирани и подменени 700 м. улични бордюри в участъка.

* За улица „Искър” – улицата ще се фрезова и след като се направят локални ремонти на съществуващите деформации, ще се преасфалтира цялата и площ от 1710 кв.м.

*За улица „Захари Зограф „ - ще се фрезова, ще се направят локални ремонти по уличното платно с площ 680 кв.м. , след което ще се преасфалтира неремонтиран по предходни проекти участък с площ 2040 кв.м .

* за улица „Йордан Йовков” – ще се направят 400 кв.м. локални ремонти, след което ще се положи нов асфалтов пласт по цялата повърхност на улицата – 2220 кв. м. по цялата дължина на улицата – от ул.”Захари Зограф” до ул.”Черно море”.

* за улица „Цар Калоян” –
- преасфалтиране на участъка от ул.’Хан Аспарух” до ул.”Тича”(околовръстен път за Силистра). Ще се извършат локални ремонти на 2190 кв. м. повредена пътна настилка, след което ще се преасфалтира площ от 6205 кв.м. Ширината на пътното платно е 8, 5 м.
- нови тротоари – двустранно , от бетонова настилка с обща площ 5750 кв. м. в уличния участък, който ще бъде асфалтиран .Ще се поставят нови 630 м. бетонови бордюри.Ширината на тротоарите е различна в различните участъци и варира от 5 до 10 м.

* за улица „Александър Стамболийски” – преасфалтиране на цялата площ на улицата – 3160 кв.м., предшествано от локални ремонти на повредите по настилката .

* за ул.”Климент Охридски” - от ул. „Хан Аспарух” до ул. „Цар Калоян”.Това е участъкът от улицата, който към момента има изцяло изградена канализация и ползването на средства от Европейски фондове за ремонт на пътната настилка е допустимо. 1850 кв.м. асфалтова настилка ще бъде изцяло възстановена.

* за улица „Георги Бенковски” – цялата дължина на улицата от ул. „Захари Зограф” до ул.”Йордан Йовков”. Ще се извършат локални ремонти на уличната настилка, след което ще се положи асфалтово покритие с площ 2250 кв.м.

* за ул.”Васил Левски” – на ремонт подлежи участъка от ул.”Трети март” до ул.”Христо Смирненски”. За него са предвидени значителни по обем локални ремонти на настилката, след което ще се положи нов асфалтов пласт за цялата площ на улицата – 1610 кв.м.

*за ул.”Христо Смирненски” – от ул.”Цар Калоян” до ул.”Захари Зограф” – поради изключително лошото състояние на улицата и тук са предвидени значителни локални ремонти ( цялата повърхност на улицата) , след което ще се асфалтира повърхностния слой от 2730 кв.м.

*за ул.”Оборище” – в проекта е включен ремонт на цялата улица – от „Трети Март” до ул.”Зах.Зограф”. Предвижда се участъкът от „Трети март” до ул.”Бенковски” да запази стъпаловидното си решение , като стълбите се изградят от бетон, а участъкът от ул.’Г.Бенковски” до ул.”Зах.Зограф” да бъде изградена от асфалтобетон.
За всички улици осен локално изкърпване преди асфалтиране са предвидени локални ремонти на пукнатини и деформации ,улична маркировка , както и асфалтиране на участъците, в които улицата навлиза в друга улица ( заустване).

* за обект „Улично осветление в гр.Тервел” – на улици “Трети Март”, “Генерал Столетов”, „Иван Вазов”, „Оборище”, „Тича”, “Хан Аспарух” от кръстовището с ул. “Тича” до изхода от гр. Тервел в посока гр. Добрич и Улица “Хан Аспарух” от кръстовището с ул. “Цар Калоян” до изхода от гр. “Тервел” в посока гр. Силистра ще се монтират общо 201 нови осветителни тела.

*за обект улично осветление в с.Коларци – за шест участъка от уличната мрежа ще се поставят общо 106 осветителя.
*за обект улично осветление в с.Нова Камена – ще се поставят общо 106 осветителя, в т.ч 90 за тип „парково” осветление и 16 за улично осветление.

*за обект улично осветление в с.Кочмар – общо 82 нови осветителни тела ще завършат осветлението на селото.
През месеците, в които ще тече изпълнението на проекта фирмата изпълнител ще наеме като строителни работници 6 безработни мъже от гр.Тервел.

Публикувано на 15 Feb 2011