Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ОБЩИНСКИ ВЕСТИ ОТ КРАЯ НА 2010 ГОДИНА

В края на м. декември се проведе последното за годината редовно заседание на общинския съвет.

На него:

• Бяха разгледани и обсъдени годишните доклади за наблюдение и изпълнение на общинския план за развитие.Информацията , с която общинските съветници се запознаха включва както съпоставяне на поетите от кметския екип ангажименти за инвестиции в публична инфраструктура и реализираните проекти, така и статистически данни от териториално статистическо бюро гр.Добрич. Прави впечатление, че за периода 2002 – 2007 г. бизнесът в област Добрич е разходвал средно 45.91 % от приходите си за закупуване на машини и транспортни средства, докато за същия период фирмите и земеделците в община Тервел са вложили в машини и транспортни средства 71.71 % от приходите си.

• Прие се решение за продажба на дворно място в гр.Тервел , гараж в с.Безмер, 10 парцела земеделска земя в с.Зърнево и по една нива в селата Безмер и Жегларци, както и по едно лозе в селата Зърнево и Балик.За продажбите ще бъде насрочен, обявен и проведен публичен търг.

• Прие се решение за отдаване под наем за срок от 5 години на кабинет в сградата на „Стоматологията’, ‘Ритуален дом” в гр.Тервел, места за поставяне на кафе-машини в Община Тервел, както и свободни терени за ползване от преместваеми търговски обекти в централната част на гр.Тервел и селата Каблешково, Честименско и Жегларци. За отдаването под наем ще бъде проведен публичен търг.

• Отчетено бе изпълнение на приходната част на бюджета със 125 809 лв. повече от планираното в началото на годината. Преизпълнението се формира от ръст на приходите от отдадени под наем общински земи, от събрани такси за технически услуги ( най-често разрешения за строеж) , такси за административни услуги, за ползване на домашен социален патронаж , данък върху превозните средства. Средствата от преизпълнението са предназначени основно за покриване на недостиг от средства за работни заплати на общинска администрация за м. декември ( такъв има дори и след ежемесечното ползване на 4 дни неплатен отпуск в периода юли-ноември 2010 г. от служителите) , за горива за отопление на детски градини , за покриване на недостиг от средства в тервелското читалище, както и в работата на пречиствателната станция и дейностите по озеленяването и поддръжката на централната градска част и парка на Тервел.

• Обсъден бе въпроса с обявеното от община Тервел инвестиционно намерение за изграждане на помпена станция за канални води в общински парцел в околностите на града. Изяснено бе, че става въпрос за вкопано подземно съоръжение с дълбочина от 6,5 м. , върху което са разположени битова сграда и агрегат за осигуряване на резервно ел. захранване за работата на помпата.Площадката за строеж на съоръжението се обособява в непосредствена близост до мантинелата на околовръстен път за гр.Силистра и отстоянието между нея и жилищните сгради на собствениците-съседи по ул. „Симеон Велики” е около 50 м. Предприета е процедура за обособяване на санитарно-охранителна зона на съоръжението , за което общината е сезирала контролните органи, компетентни по въпроса.

• Разгледан бе въпроса за работно облекло на заетите в сферата на предучилищното възпитание. Обяснено бе , че през м. януари предстои да бъде доставено работно облекло на заетите в Детска ясла Тервел. Заявено е и работно облекло за всички работещи в 16-те детски градини в общината – общо 166 души.Вида на облеклата е съобразен с категорията на съответния персонал – педагози, кухненски работници, помощник-възпитатели, огняри и др. Облеклата се изработват по индивидуална заявка на община Тервел.

Публикувано на 10 Jan 2011