Проект „Подкрепа за достоен живот”

През м.октомври 2010г. на национално ниво стартира проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”. Конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане, а община Тервел е един от стотиците партньори /262 общини и 23 райони на Столична община / по проекта.

Остовната цел на проектното предложение е: Да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб, а специфичните цели са следните:

• Да се децентрализира услугата „Личен асистент”, която до момента традиционно е предоставяна от Агенцията за социално подпомагане на територията на цялата страна.

• Да се създадат възможности лицата с трайни увреждания да участват активно в планирането на услугата и избора на личния асистент.

• Да се подкрепят семействата, в които има лице с трайно увреждане, като се даде възможност за професионално развитие на ангажираните с грижи за лицето с трайно увреждане членове на семейството.

• Да се постигане промяна в разбирането за дейността на личния асистент – потребителите и техните семейства да я възприемат като социална услуга, а не само като дейност, извършвана от членове на семейството.

• Да се намали риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване


Продължителността на предоставяната социална услуга е 14 месеца. За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания:

 лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;

 лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане без чужда помощ;

 лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;

 деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.


За лични асистенти по проекта кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:

 безработни лица;

 трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;

 неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.


Включването на лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват сами, в настоящия проект се реализира на три етапа:

І-ви етап: Документи се подават от 08 до 22 ноември 2010 г;
Предоставяне на социалната услуга - 14 месеца, от 10.01.2011 г.;

ІІ-ри етап: Документи се подават от 10 до 24 януари 2011 г.;
Предоставяне на социалната услуга - 12 месеца, от 10.03.2011 г.;

ІІІ-ти етап: Документи се подават от 08 до 22 ноември 2011 г.;
Предоставяне на социалната услуга - 2 месеца, от 08.01.2012 година.

Първият етап от изпълнението на проекта по кандидатстването, оценката и класирането на потребители приключи, както и обучението на класираните за предоставяне на услугата – лични асистенти. Създадена е банка с лични асистенти за територията на община Тервел. Предстои стартиране на услугата „Личен асистент” от 10.01.2011г. и сключване на договори с осемте катдидат – потребители получили най-висок индивидуален месечен бюджет, изразен в часове за обгрижване. От 10.01.2011г. започва набирането на заявления от катдидат потребители и кандидати за лични асистенти за втория етап на реализация на проекта.

Подборът и обучението на лични асистенти са насочени към осигуряване на подходящи хора в трудоспособна възраст, одобрени от потребителите, за предоставяне на качествени и гъвкави социални услуги в общността.

Публикувано на 10 Jan 2011