Конкурс "Фолклорни напеви в творчеството на Йовков"

На вниманието на всички деца ,ученици и учители от общинските училища, ОДК, детски градини и читалища

Община Тервел организира конкурс за детско и младежко творчество, което да представи бита и фолклора на някогашните жители на Добруджа, Жеравна и Котел - местата където е живял и творил Йордан Йовков. Участниците следва да подберат и представят информация и материали за бита, облеклото, архитектурата, нравите на хората от времето, когато битуват Йовковите герои.

Целта на конкурса е :
• Младите хора в Община Тервел да научат повече за живота и творчеството на Йовков извън класните стаи и формулировките на учебниците.
• Чрез подготовката си за участие в конкурса децата да обогатят познанията си за Йовков и епохата , в която той е живял без да бъдат изпитвани и да им бъдат поставяни оценки – по свой собствен начин и предлагайки своето виждане за атрактивно представяне на информацията


Творбите на участниците ще бъдат оценявани от педагози, притежаващи компетентности, съответстващи на отделните компоненти на конкурса.

За всеки компонент и възрастова група ще бъдат номинирани участници. Наградният фонд включва предметни награди.

Всички материали за участие в конкурса трябва да бъдат предадени в Община Тервел, стая 303 ( Севдалина Колева) , в срок до 17: 00 часа на 22.11.2010 г.


Компоненти на конкурса:
Компонент 1: Съчинение (есе, разказ, стихотворение, пътепис, импресия)
Участници: Ученици от всички училища на територията
на Община Тервел, в следните възрастови групи:
Възрастови групи: Първа: от ІV до VІІІ клас
Втора: от ІХ до ХІІ клас
Критерии за участие и оценка: за есе, разказ, пътепис, импресия
- Обем – 200/250 думи ( 2 печатни страници, А4 – шрифт 14)
- Графично оформление – спазване на нов ред, разделяне на абзаци, спазване на поле
- Литературни компетентности:
-- Създаване на текст, отговарящ на посочената тема на конкурса;
-- Спазване на специфичните характеристики за избрания жанр;
-- Композиционно оформление на текста (увод, теза, аргументация, обобщение);

Компонент 2 : Презентация
Участници: Ученици от всички училища на територията на Община Тервел, в следните
възрастови групи:
Възрастови групи: Първа група : от VІІ и VІІІ клас
Втора група: от ІХ до ХІІ клас
Критерии за участие и оценка:
-- Обвързаност с поставената тема на конкурса;
-- Обем – до 16 слайда – за участници от първа група, до 20 слайда – за участници от
втора група ;
-- Времетраене – от 5 до 10 минути;
-- Творческо решение;
-- Ефекти;
-- Подходящ снимков и/или фактически материал;
-- Текст – смислово обвързан с темата,
логичност и последователност, цялостност и завършеност.

Компонент 3: Макет по Йовков разказ
Възрастови групи:
Първа група: от ІV до VІІІ клас
Втора група: от ІХ до ХІІ клас
Критерии за участие и оценка:
-- Обвързаност с поставената тема на конкурса;
-- Новаторско решение
-- Обем – до 70 /70 /70 см.;
-- Оригиналност при набора от използвани материали.

Компонент 4: Изобразително и приложно изкуство по Йовков разказ
Възрастови групи: Първа: от 5 до 7 годишна възраст/ деца от детски градини/
Втора група: от I до ІV клас
Трета група: от V до VІІI клас
Четвърта група: от IX до XII клас
Критерии за участие и оценка:
-- Обвързаност с поставената тема на конкурса;
-- Използвана техника за изобразяване;
-- Размер – формат А4 или А3


Публикувано на 30 Oct 2010