Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 СЪДЪРЖАНИЕ И СТРУКТУРА НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

На 26 август 2010 г. проектът за финансиране на Стратегията за местно развитие на територията на Общини Тервел и Крушари бе внесен за оценка в Министерство на земеделието и храните. Кандидатства се за финансиране по мерки 41 и 431-1 на Програмата за развитие на селските райони. В този брой на вестник „Тервел” ще запознаем читателите с някои от акцентите на плановия документ , по който ще се финансират проекти на земеделци, малки и средни предприятия , неправителствени организации, читалища, църковни и джамийски настоятелства и общини , тогава когато те кандидатсват пред Местната инициативна група.
Приоритетите, заложени в Стратегията за местно развитие /СМР/ са два и са формулирани като:
• » Пълноценно използване на природния и човешкия ресурс за създаване на заетост, доходи и разнообразяване на икономическите дейности чрез подкрепа на местното земеделие за постигане на конкурентноспособност и подкрепа на предприемачеството за разнообразяване на бизнеса на територията» и
• «Насърчаване на местната инициатива за подобряване на живота в общността чрез подобряване достъпа до услуги за населението в малките населени места, подкрепа на местните традиции и наследство като средство за генериране на заетост, доходи и интерес към територията.».
Интервенциите на „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ„ за различните сектори на територията са групирани в 7 мерки, насочени към конкурентноспособността ( 4.1.1.) и качеството на живот ( 4.1.3.). Паралелно с тях се третират мерки по ос 4 на ПРСР, чрез които се гарантира ефективно администриране и управление на СМР от Сдружението, както и повишаване на конкурентноспособността на местния продукт ( мярка 421 и мярка 431-1).
Мярка 41121 „Модернизиране на земеделските стопанства” ще позволи на земеделските производители да подобрят конкурентноспсобността на продукцията си чрез модернизиране на съществуващите производства и внедряването на нови продукти, процеси и технологии. Ще се толерират дейности за увеличаване на използването на възобновяеми природни ресурси, подобряване условията на труд, на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните и екологични условия на производство, подобряване качеството на земеделските продукти, на възможностите за развитие на биоземеделие, подобряване връзките с преработватели и производители. Ще се финансира строителство и обновяване на сгради, използвани за земеделско производство, закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване за подобряване на земеделския процес, създаване/пресаждане на трайни насаждения, инвестиции в пчеларство, закупуване на специализирани транспортни средства, инвестиции за напоителни системи, софтуер и др.
Мярка 41123 – „Добавяне на стойност към земеделските продукти” ще подкрепя: Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентноспособност на предприятията в хранително-вкусовата промишленост чрез въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, подобряване качеството и безопасността на храните, постигане стандартите на общонстта, подобряване опазването на околната среда в секторите мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове и зеленчуци, вкл. гъби, пчелен мед, зърнени и мелничарски продукти /без произведство на хляб и тестени изделия/, растителни и животински масла и мазнини, технически и медицински култури /вкл. билки/, фуражи и др. Ще се финансира изграждане /модернизиране/ на сгради, свързани с производство, преработка, вкл. събаряне на стари сгради; закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване; закупуване на специализирани транспортни средства; изграждане/модернизиране, вкл. оборудване на лаборатории за нуждите на производствения процес; инвестиции за покриване на международно признати стандарти; закупуване на софтуер; разходи, извършени преди подаване на проекта /консултанти, архитекти, проектиране и др./
Мярка 41311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” ще подкрепя дейности на земеделски производители, свързани с развитие на селски туризъм, местно занаятчийство, развитие на социални услуги, създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт. Ще се финансира изграждане и/или реконструкция на сгради/помещения; закупуване на транспортни средства, пряко свързани с дейността; закупуване на машини и съоръжения, софтуер и специализирана техника до пазарната им стойност; общи разходи, свързани с проекта.
Мярка 41312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” е насочена към насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в неземеделски микропредприятия, насърчаване на предприемачеството и развитието на интегриран селски туризъм. Ще се подкрепят неземеделски дейности като: развитие на селски туризъм (обекти за настаняване, дребномащабна инфраструктура за свободното време, отдих, маркетинг на туристически продукт); местно занаятчийство; услуги за населението; услуги за местния бизнес; създаване/обновяване на работилници; други производства; общи разходи, свързани с проекта. Ще се финансира изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, помещения и др.; закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, свързани с дейността; закупуване на машини, съоръжения и оборудване, специализирана техника, вкл. софтуер; закупуване на кони за неземеделска дейност; общи разходи.
Мярка 41313 „Насърчаване на туристическите дейности” ще се финансира само на територията на община Крушари. Ще предоставя помощ за инвестиции за развитие на туристическа инфраструктура общинска или държавна собственост и/или на НПО, за атракции за посетителите, както и развитие на маркетинг на туристически продукти на местно ниво.
Мярка 41321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” цели подобряване на достъпа на населението до културни, спорти и свързани със свободното време и отдиха услуги. Допустимите дейности са: изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрови за културни услуги, вкл. създаването на мобилни такива; изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт; изграждане/подобряване на центрове за социални услуги – грижи за деца (детски ясли и градини), грижи за възрастни хора и хора с увреждания (дневни центрове), вкл. специализиран транспорт; изграждане/подобряване на центрове за информационни и комуникационни услуги, вкл. мобилни такива; изгрождане/рехабилитация на оборудване и инсталации за производство на електрическа и/или топлинна енергия; подобряване на енергийната ефективност на общински или други сгради, използвани за предоставяне на услуги на общността.
Мярка 41322 „Обновяване и развитие на населените места цели да се подобри привлекателността на средата на живот като се финансират дейности за рехабилитация на общиствени зелени площи, в т.ч. доставка на съоръжения; рекострукция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите им пространства; реконструкция и модернизация на улична мрежа, тротоари, площади, улично осветление.
Кандидатите ще могат да подават проекти в офиса на МИГ в гр.Тервел по всяко време, когато имат готовност за това. Всяко тримесечие ще се оценяват проекти и ще се придвижват за сключване на договори за безвъзмездна помощ. На всички кандидати ще се предлагат безплатни консултации, насоки, помощ при подготовката за кандидатстване. Ще се организират обучения за разясняване на условията по кандидатстването и подготовката.
Общият бюджет на стратегията е 3 731 900 лв. За кандидатите от двете общини са предназначени 3 114 700 лв. В случай, че проектът на Сдружение „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ’ бъде одобрен, тези средства следва да се договорят за изпълнение на одобрени проекти до края на 2013 г. Самата реализация на дейностите по проектите може да продължи до 30 юни 2015 г.
1 787 700 лв. са средствата , които могат да получат представителите на стопанския сектор – земеделски производители и фирми- микропредприятия, малки и средни предприятия. Неправителствените организации, читалищата и поделенията на вероизповеданията трябва да имат готовност с проекти за усвояване на 478 000 лв. Двете местни власти ще могат да допринесат към подобряване на условията за живот в селата чрез реализиране на проекти на стойност 849 000 лв.
Делът на частните проекти ( представени от земеделци, преработватели, микро , малки и средни предприятия ) в бюджета на Стратегията е 57,40 %, а на публичните проекти ( в обществена полза, представени от НПО,общините,читалища, поделения на вероизповеданията е 42,60 %. Балансът в разпределението на средствата е ориентиран в съответствие с главната цел на Стратегията – да се работи за разнообразяване на икономическите дейности на територията , тъй като бизнесът е инструментът, който създава продукт, заетост, доходи и в крайна сметка оживява територията .
В разписаните към Стратегията мерки са отразени специфичните особености и потребности на двете общини.Взети са под внимание и последните промени в наредбите , прилагани в България спрямо мерките в ПРСР – напр. фактът, че финансовата подкрепа за млекопреработвателите и тези, произвеждащи мляко е по-голяма от тази за останалите земеделци и преработватели или по- високия размер на помощта за земеделците или микропредприятията, които инвестират във ВЕИ съоръжения.
Според наредбите, третиращи материята за подхода ЛИДЕР, МЗХ трябва да извърши оценка на постъпилите от Местни инициативни групи проекти в срок до края на 2010 г. В случай, че проектът на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ получи одобрение, първите кандидати ще могат да кандидатсват със свои проекти в него около февруари 2011.

Публикувано на 02 Sep 2010