Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 КАК ПРЕДСТОЯЩАТА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА СЕ ОТРАЗЯВА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Едва ли има здравомислещ човек, който да твърди, че при редукция на държавния бюджет, бюджетите на общините трябва да останат непокътнати.Най-нормалното нещо е те също да бъдат редуцирани, за да се разпредели кризата равномерно върху всички икономически субекти в държавата. Към момента все още не е ясна точната сума на редукцията, но е оповестена достатъчно информация, за да сме наясно, че редукция ще има.

Кои и защо са засегнатите сфери в община Тервел?
На първо място – засегната е общинска администрация.Сега в нея са заети всички работни места .Средната работна заплата не е по-различна от тази в други подобни на Тервел общини .ФРЗ до края на 2010 г. е разчетено така,че всяко намаление на сумата ще предизвика необходимост от оптимизиране на разходите за работна заплата. Общината няма никаква възможност да дофинансира заплатите на администрацията, защото в нея работят и хора, за които общината изцяло финансира ФРЗ и то от собствените си приходи, т.е не от сумите за държавни дейности. Освен това приходите на общината се ползват за дофинансиране на дейността на детските заведения, яслата, болницата, спортните клубове, за цялостно финансиране на културата, за съфинансиране на общинските инфраструктурни проекти, за текущи ремонти и издръжка на кметства в града и по селата , за улично осветление , за строителство на нови обекти, за които няма възможност да бъдат финансирани по проекти , за разходи по банкови кредити и други финансови инструменти, ползвани за мостово финансиране на проекти и за всичко останало, което обхваща дейността на общината.Внимателния анализ на числата показа,че независимо от крайната сума , с която ще бъде редуциран бюджета, рестрикциите трябва да започнат още сега, за да не се превърнат в драстични такива в по-неблагоприятния зимен период. В тази връзка бе проведена работна среща на кметския екип с кметовете на кметства и служителите в общинска администрация, на които срещи бяха разгледани две възможности : извършване на съкращения на заети бройки или ползване на неплатен отпуск по 4 дни месечно с цел извършване на икономии и предотвратяване на съкращения в администрацията. Присъстващите се обединиха около мнението, че ползването на неплатен отпуск от всички служители на общината е антикризисна мярка,която гарантира запазването на работните места. Още повече, че община Тервел не е курортна община по тази причина за нея собствените приходи и възможностите за сезонна и алтернативна заетост не са неизчерпаеми.

Другата засегната от антикризисните мерки сфера е тази на детските градини и детските ясли.Въпреки, че единният стандарт за образование не е редуциран, този факт благоприятства единствено общинските училища. И то затова, защото през 2008 г. училищната мрежа бе оптимизирана, средствата за тях сега общината разпределя с добре обмислена и балансирана формула и в резултат на това от 2008 г. до момента тервелските училища разплащат всички свои задължения без просрочие и в рамките на годишните си бюджети, като при това осигуряват средства за допълнително материално стимулиране на персонала си.

А как стоят нещата в детските градини ? За съжаление съвсем различно. 80 % от тях работят със средна посещаемост от 10-12 деца в група. Таксите за посещение са по 24 лв. месечно за дете, а при две и повече деца, които посещават детски заведения в общината ( без значение дали става дума за ясла или детска градина, какъвто е и масовият случай в семействата ) , за второто дете се заплаща половин такса. В същото време сградите са огромни и поддръжката им в добро състояние коства на общината не малък труд ( предимно проекти ) и немалко разходи за текущо обслужване на финансовите инструменти по проектите.Мрежата от детски градини не е оптимизирана и към момента броят на детските заведения е 16 .Капацитетът на тервелските детски градини , изчислен съгласно релевантната нормативна база е 770 деца. Средната месечна посещаемост, изчислена също по нормативно определен ред е 448 , т.е ползваемостта на детските градини е 58 % и то при изключителни ниски такси, които се събират от родителите. При това положение единният стандарт за издръжка е крайно недостатъчен и общината ежегодно дофинансира със собствени,значителни по обем приходи работата на детските си градини. По тази причина редукцията на общинския бюджет неминуемо води до нужда от редуциране на бюджета на детските заведения. Въпреки, че темата за финансовите трудности при издръжката на детските градини е многократно разисквана на работни срещи с директорите на звената, в началото на юли бе организирана нова среща с директорите, на която бяха разисквани двете възможности – за оптимизиране на мрежата от детски градини и за антикризисна мярка ползване на 4 дни месечно неплатен отпуск за месеците юли,август и септември и последващ анализ за евентуална необходимост от мярката по време на учебната година. Приет бе вариантът за ползване на неплатен отпуск с цел запазване на работните места .
В заключение – кметският екип на община Тервел и ръководителите на бюджетни звена счетоха, че всяко работно място на територията на общината трябва да бъде съхранено, защото възможностите за постоянна заетост са мярката, която задържа хората по родните им места. Всички останали варианти са неприемливи и водят до ощетяване на множество сфери от дейността на общината , което в крайна сметка отново ще доведе до обезлюдяването й. През последните няколко години в община Тервел не са извършвани съкращения. Работи се и за привличане на средства от Европейски фондове, чрез които се създава сезонна заетост в строителството за местни хора или се допълват доходите на други, които имат осигурена заетост и притежават необходимите качества за работа по определени проекти. Тази политика се провежда без прекъсване от 2004 година до настоящия момент. Само през последната година са спечелени 3 инфраструктурни проекта по Програма за развитие на селските райони, по които строителството ще започне през есента и ще продължи до идната есен. В него ще бъдат ангажирани и мъже от общината. По този начин ( осигуряване на нови работни места ) се гледа и на работата по откриването на Дома за стари хора, и на дейностите по изграждането на местната инициативна група.

Публикувано на 19 Jul 2010