Младежите на Клуб “Всички заедно”

На 26.05.2010 в картинната галерия на Общински музей – гр. Тервел се учреди първият по рода си междуучилищен клуб „Всички заедно”, в които се включиха 21 деца от ПГТО „Дочо Михайлов” и СОУ „Йордан Йовков” гр. Тервел. Младежите преминаха кратко интерактивно обучение по темите: “Аз знам как да се предпазя от различните видове зависимости”, “Аз знам как да помагам на другите около мен да се предпазят от тази беда”, “Аз знам как да опазя живота си”. Обучението и учредяването на клуба е под егидата на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и в рамките на утвърдения от Общински съвет- гр. Тервел Календар на спортните и младежки дейности за 2010 год.

Обучителните мероприятия се проведоха от Севдалена Колева и Васил Кожухаров - хонорувани лектори към Отдел “Опазване на общественото здраве” при РИОКОЗ – гр. Добрич.

Участниците в обучението декларираха своето съгласие да се учреди междуучилищен клуб за превенция на всички видове зависимости и го именуваха „Всички заедно”. Основната цел на новосформирания клуб е развиване на превантивна и информационна дейност сред учащите, чрез прилагане на ефективен модел на училищна политика за сексуално здраве, превенция на ХИВ/СПИН, наркотици, тютюнопушене, алкохолизъм, да се утвърди здравето в ценностната система на младите хора, да се популяризират добрите практики, за да се развият необходимите умения за здравословен стил на живот и избягване на рисково поведение.

Участниците в обучението декларираха своето съгласие да се учреди междуучилищен клуб за превенция на всички видове зависимости и го именуваха „Всички заедно”. Основната цел на новосформирания клуб е развиване на превантивна и информационна дейност сред учащите, чрез прилагане на ефективен модел на училищна политика за сексуално здраве, превенция на ХИВ/СПИН, наркотици, тютюнопушене, алкохолизъм, да се утвърди здравето в ценностната система на младите хора, да се популяризират добрите практики, за да се развият необходимите умения за здравословен стил на живот и избягване на рисково поведение.

Целите, задачите и дейностите на Клуб „Всички заедно” ще бъдат насочени преди всичко към повишаване нивото на информираност на младите хора и изграждане на позитивни нагласи към здравословни модели на поведение, които целят изграждане на умения за общуване, вземане на решения, изясняване на ценностите, справяне със стресови ситуации и др. Целта е да се отговори на потребностите, интересите и желанията на повечето ученици да влизат в ролята на обучители на връстници.

Чрез сформирането на Клуб “Всички заедно” ние целим не само в рамките на тази учебна година, но и занапред да разширим, задълбочим и увеличим обхвата на учениците в здравното образование.

В края на срещата приехме наименованието на Клуба „Всички заедно” да бъде отпечатано върху тениски, с които членовете му да провеждат превантивните си кампании. Следващия модул на обучение с младежите ще се проведе на 15.06.2010 год. Разделихме се с младите хора с пожелание за добра бъдеща съвместна работа и с благодарност към Община Тервел, която финансира изцяло инициативата.


Публикувано на 03 Jun 2010