Публичен търг на 02.07.2010 год. от 10.00 часа

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1,т.1 от НРПУРОИ,

О Б Я В Я В А

Публичен търг на 02.07.2010 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Тервел за продажба на недвижими имоти – Частна общинска собственост, както следва:
1. Да се продаде чрез публичен търг недвижим имот – частна общинска собственост - Дворно място - незастроено с площ от 12 200 ( Дванадесет хиляди и двеста ) кв.м,находящо се кв.3,УПИ ² па РП на с.Кочмар , с начална тръжна цена 30 568.00 ( Тридесет хиляди петстотин шестдесет и осем ) лева.
2. Да се продаде чрез публичен търг недвижим имот – частна общинска собственост,представляващ: Дворно място - незастроено с площ от 1360 (Хиляда триста и шестдесет ) кв.м, отредено за жилищно строителство находящо се кв 19,
УПИ ² по РП на с.Кочмар , с начална тръжна цена 3 408.00 ( Три хиляди четиристотин и осем лева .)
3. Да се продаде чрез публичен търг недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Дворно място - незастроено с площ от 1430 ( Хиляда четиристотин и тридесет ) кв.м, отредено за жилищно строителство находящо се кв 19,
УПИ V²²² по РП на с.Кочмар ,с начална тръжна цена 3 583.00 (/Три хиляди петстотин осемдесет и три ) лева .
4. Да се продаде чрез публичен търг недвижим имот – частна общинска собственост,представляващ: Дворно място - незастроено с площ от 1150 ( Хиляда сто и петдесет ) кв.м, отредено за жилищно строителство находящо се кв . 24,УПИ V²²-102 по РП на с.Кочмар с начална тръжна цена 2 881.00 ( Две хиляди осемстотин осемдесет и един ) лева .
5. Да се продаде чрез публичен търг недвижим имот – частна общинска собственост,представляващ: Дворно място - незастроено с площ от 1410 ( Хиляда четиристотин и десет ) кв.м, отредено за жилищно строителство находящо се кв 17,
УПИ ²² по РП на с.Кочмар , с начална тръжна цена 3 593.00( Три хиляди петстотин деветдесет и три ) лева .
6. Да се продаде чрез публичен търг недвижим имот – частна общинска собственост,представляващ: Дворно място - незастроено с площ от 1720 ( Хиляда седемстотин и двадесет ) кв.м, отредено за жилищно строителство находящо се кв 18,
УПИ V по РП на с.Кочмар , с начална тръжна цена 4 742.00 ( Четири хиляди седемстотин четиридесет и два )лева .
7. Да се продаде чрез публичен търг недвижим имот – частна общинска собственост,представляващ: Дворно място - незастроено с площ от 1176 ( Хиляда сто седемдесет и шест) кв.м, отредено за жилищно строителство находящо се кв . 33,
УПИ ХХХV²-86 по ЗРП на с.Зърнево,с начална тръжна цена 7 980.00 ( Седем хиляди деветстотин и осемдесет ) лева .
8. Да се продаде чрез публичен търг недвижим имот – частна общинска собственост – Басейн 1 ЗП- 300 кв.м и Басейн 2 – ЗП-144 кв.м и дворно място на площ от 3 420.00 ( Три хиляди четиристотин и двадесет ) кв.м,находящо се кв.64, УПИ ²V- спорт по ЗРП на гр.Тервел ,с начална тръжна цена 40 222.00 ( Четиридесет хиляди двеста двадесет и два ) лева.

9.Масивна двуетажна недовършена сграда - “Общежитие за учители” със застроена площ от 110 кв.м. и дворно място от 1460 кв.м, находящ се кв.15,УПИ Х-74 по РП на с.Бонево с начална тръжна цена - 3 730.00 ( Три хиляди седемстотин и тридесет ) лв. без вкл. ДДС.
10. Да се продаде чрез публичен търг дворно място - незастроено с площ от 400.00 ( Четиристотин ) кв.м, отредено за жилищно строителство находящо се кв. 47,УПИ ХХ²²² по ЗРП на гр.Тервел , с начална тръжна цена 3 157. 00 ( Три хиляди сто петдесет и седем лева .)
11.Да се продаде чрез публичен търг дворно място - незастроено с площ от 420.00 ( Четиристотин и двадесет ) кв.м, отредено за жилищно строителство находящо се кв. 47,УПИ ХХ по ЗРП на гр.Тервел , с начална тръжна цена 3 315. 00 ( Три хиляди триста и петнадесет лева .)
12. Да се продаде чрез публичен търг дворно място - незастроено с площ от 450.00 ( Четиристотин и петдесет ) кв.м, отредено за жилищно строителство находящо се кв. 47,УПИ Х²Х по ЗРП на гр.Тервел , с начална тръжна цена 3 552. 00 ( Три хиляди петстотин петдесет и два лева .)
13. Да се продаде чрез публичен търг дворно място - незастроено с площ от 515.00 ( Петстотин и петнадесет ) кв.м, отредено за жилищно строителство находящо се кв. 47,УПИ ХV по ЗРП на гр.Тервел , с начална тръжна цена 4 065.00 ( Четири хиляди шестдесет и пет лева .)
14.Да се продаде чрез публичен търг дворно място - незастроено с площ от 510.00 ( Петстотин и десет ) кв.м, отредено за жилищно строителство находящо се кв. 47,УПИ Х²V по ЗРП на гр.Тервел , с начална тръжна цена 3 866.00 ( Три хиляди осемстотин шестдесет и шест лева .)
15. Да се продаде чрез публичен търг дворно място - незастроено с площ от 510.00( Петстотин и десет ) кв.м, отредено за жилищно строителство находящо се кв. 47,УПИ Х²²² по ЗРП на гр.Тервел , с начална тръжна цена 3 866. 00 ( Три хиляди осемстотин шестдесет и шест лева .)
16. Да се продаде чрез публичен търг дворно място - незастроено с площ от 510.00( Петстотин и десет ) кв.м, отредено за жилищно строителство находящо се кв. 47,УПИ Х²² по ЗРП на гр.Тервел , с начална тръжна цена 3 866. 00 ( Три хиляди осемстотин шестдесет и шест лева .)
17.Да се продаде чрез публичен търг дворно място - незастроено с площ от 572( Петстотин седемдесет и два ) кв.м, отредено за жилищно строителство находящо се кв. 31,УПИ ХV²²² по ЗРП на гр.Тервел , с начална тръжна цена 3 866. 00 ( Три хиляди осемстотин шестдесет и шест лева .)
18. Полумасивна сграда ЗП- 75.17 (Седемдесет и пет и седемнадесет ) кв.м и дворно място от 390.00 / Триста и деветдесет / кв.м ,находяща се кв.39 УПИ Х²-610 по ЗРП на гр.Тервел , с начална / тръжна цена 16 353.50 /Шестнадесет хиляди триста петдесет и три лева и петдесет стотинки /лева без ДДС.
Депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна цена, който се заплаща в брой до 12.00 часа на 01.07.2010 г. в касата на общинска администрация гр.Тервел.
Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сумата от 10.00 (Дeсет )лева без ДДС в брой от 16.06.2010 г. до 12.00 часа на 30.06.2010 г. от стая ¹ 111 в община Тервел.
Заявления за участие в търга се приемат до 12.00 часа на 01.07.2010 г. в деловодството на община Тервел.

Публикувано на 02 Jun 2010