Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Снимка

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони -
Европа инвестира в селските райони

Проект: „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Тервел и Крушари»
През март беше организирано учебно посещение на състава,ангажиран в разработването на стратегия за местно развитие по подхода ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони в територия от съседна Гърция,обхваната от работата на организация,осъществяваща подхода ЛИДЕР.Учебното посещение е етап от проекта за създаване на местна инициативна група,която да работи за публичните институции и бизнеса на територията на общините Тервел и Крушари.

Обект на учебното посещение бе Местната Инициативна група,чрез чиято стратегия за местно развитие се реализират мерки за развитие на територията на област Кавала и остров Тасос.Посетената Местна инициативна група е създадена през 1992 година.В нея членуват 10 общини от региона на Кавала и 7 организации представляващи бизнеса и неправителствения сектор / сред тях Ловното сдружение на община Елефтерупули,Асоциацията на дипломираните инженери в Кавала,Планинско ски Дружество Кавала и др./Публичните институции имат трима свои представители в 7 членния управителен съвет на МИГ / 43 %/.Останалите 57 % от управителния орган представляват бизнеса и браншовите структури.Основните цели на стратегията за местно развитие на МИГ Кавала са обединени около осигуряването на възможности за съчетаване и устойчиво развитие на наличните в региона ресурси – природни,културни,производствени,човешки,реализирано чрез подкрепа на местни съществуващи структури и създаване на нови организации.Като резултат от изпълнението на стратегията за местно развитие е постигнато разширяване на обхвата на местния бизнес,като акцентът е поставен на неземеделски дейности, които осигуряват работни места за млади хора и жени.Равносметката на работата на МИГ Кавала към момента сочи реализирани проекти и дейности за 10.6 милиона евро, 7.716 милиона от които са принос на Програмата за развитие на селските райони , а разликата от средствата до 10.6 млн. евро представлява осигурено от бенефициентите по отделните проекти съфинансиране.Реализирани са 17 проекта за селски туризъм,25 проекта за подкрепа на малкия бизнес, с акцент на дейности представляващи инвестиции в т.нар. местен продукт /дейности характерни за региона/,11 проекта за повишаване на конкурентноспособността на съществуващи предприятия,завършили със сертифицирането на същите по съответните системи за управление на качеството, 10 проекта за подобряване на публичната инфраструктура,4 проекта фокусирани върху културното наследство, 8 проекта за различни регионални и местни сътрудничества,способстващи за рекламирането на създадените чрез проектите дейности и продукти.Като резултат от програмата са създадени 21 нови обекта и 60 нови работни места , а са запазени и поддържани други 48 работни места.Най-много средства от Програмата за развитие на селските райони по стратегията на МИГ Кавала – по над 2 милиона евро са инвестирани в проекти за селски туризъм,малък и среден бизнес.На трето място са дейностите за техническа помощ / административни и други присъщи разходи на МИГ/ и едва на четвърта позиция / 857 100 евро/ са проектите,чрез които са извършени инвестиции в публичната инфраструктура.Някои от по-съществените проекти в тази сфера са: Създаване на културно-информационен център на Община Елефтерупули чрез преустройване на сграда на бивше училище,създаване на музей на селския бит в община Хризополи, изграждане на туристическа планинска пътека в община Тасос. Чрез средства от бюджета на стратегията се извършва и рекламирането и осигуряването на публичност за реализираните проекти.За тази цел са разходвани 222 000 евро от публичния принос на стратегията за местно развитие на МИГ Кавала.Персоналът,който работи в офиса на МИГ Кавала е групиран в 8 длъжности – Изпълнителен ,директор,координатор,двама строителни инженери,двама икономисти,1 агроном,1 специалист по регионално развитие,компютърен специалист и технически секретар.

Освен с работата на екипа на местната инициативна група,участниците в състава за учебното посещение се запознаха с реализирани проекти на бенефициенти в различни населени места от територията ,обхваната от МИГ Кавала.Обекти на посещението бяха туристически комплекс с 16 легла и ресторант със 70 места ,таверна за традиционни ястия с 90 места, фабрика за обработка на мрамор – сграда и оборудване,сграда за кръщелни обичаи и празненства ,изградена от църковно настоятелство,оранжерия за производство на разсад като елемент от терапия на хора с ментални увреждания в специализиран дом, община Елефтеруполи – общинска администрация.Посещението на групата от Тервел и Крушари бе отразено в местната преса на Кавала.

Видеоматериал за посетените обекти и работата на МИГ Кавала ще бъде достъпен чрез сайта на Община Тервел.Целта на посещението е да се осигури достатъчно материал за анализ на работата на действаща МИГ в страна, в която процесите по усвояването на средства от Европейския земеделски фонд предшестват сега случващото се в България, за да се получи реална и вярна представа за подхода ЛИДЕР и тази представа да намери своята проекция при създаването на Стратегията за местно развитие на МИГ Тервел – Крушари.

Публикувано на 30 Mar 2010