О Б Я В А - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” с.БЕЗМЕР

КАНИ ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ НА
ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
НА 14 АПРИЛ 2010 ГОДИНА ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на читалището за периода 2007/2010 г.
2. Приемане Устав на читалището във връзка със Закона за народните читалища от 05 юни 2009 година.
3. Избор на читалищното настоятелство, проверителна комисия и председател на читалището.
При липса на кворум, събранието ще се проведе в същия ден на същото място от 15.00 часа със същия дневен ред.

Публикувано на 11 Mar 2010