Р А Й О Н Е Н С Ъ Д – Т Е Р В Е Л

О Б Я В Я В А
една свободна щатна бройка
за длъжността „Съдия по вписванията”
за заемане при условията на чл.68, ал.1, т.4 от КТ


Изисквания :

Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.162 от ЗСВ.

Необходими документи:
1.Молба.
2.Автобиография.
3.Свидетелство за съдимост.
4.Медицинско свидетелство.
5.Документи, удостоверяващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж.
6.Декларация по чл.162 от ЗСВ.
7.Нотариално заверени копия от диплома за висше образование по специалността „Право” и удостоверение за придобита правоспособност.

Документите се приемат в седемдневен срок от публикуване на обявата от съдебните деловодители в служба „Регистратура” при Районен съд – гр.Тервел .
При подаване на документите извън срока, същите ще бъдат връщани.

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТРС: ГАНЧО ДРАГАНОВ

Публикувано на 11 Mar 2010