ПОСЛЕДНО ЗА ГОДИНАТА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ

То е девето поредно и се провежда на 23.12.2009 г., от 10:00 часа в залата на Община Тервел.Основна точка от дневния ред е приемането на План-сметката за дейност ‘Чистота”.Общината прогнозира да получи 360 612 лв. от такса „Битови отпадъци”,която гражданите и фирмите плащат .

Според разчета,който се представя за обсъждане и гласуване в общинския съвет,100 000 от тази сума трябва да бъдат заделени за първоначална и лизингова вноска за закупуване на сметосъбиращ автомобил.През последните две години старият,над 30-годишен автомобил коства много разходи за поддръжка, а поради аварийните му ремонти няколко пъти през 2009 г. графикът за сметосъбиране бе нарушаван,което предизвика неудобства както за гражданите,така и за общината.За закупуване на нови контейнери тип „Бобър” са разчетени 15 000 лв.,за горива и смазочни материали – 80 000 лв., за резервни части,работни инструменти и помощни средства са предвидени 20 000 лв.Заплатите и осигурителните вноски на работещите в дейност ‘Чистота” са на стойност 102 483 лв.За работно облекло на работниците ще бъдат разходвани 5 000 лв.Община Тервел извършва дейности по организирано сметосъбиране и сметоизвозване за общинския център и поддържане на депа за отпадъци по селата.Почистват се още зелени площи и паркове – с автовишка и резачна техника.Работата по почистването ,сметосъбирането и сметоизвозването е организирана и администрирана като дейност към общинския бюджет и не е отдадена на външен изпълнител или концесионер – форма,характерна за работата на по-големите общини.
Общинските съветници ще разгледат предложение за удължаване на срока за погасяване на кредита,който общината ползва от ФОНД „ФЛАГ” ЕАД за мостово финансиране на проекта за основен ремонт на 4-те детски заведения в Тервел по Оперативна програма”Регионално развитие”.Към момента се работи по внесеното от Общината искане за верифициране на разходите по проекта.
Внесено е предложение за съгласие на Общинския съвет на Тервел за издаване на запис на заповед,гарантираща стойността на авансовото плащане за друг общински проект по Оперативна програма „Регионално развитие”.Става въпрос за сума от 68 075,04 лв. по проект „Сближаване и развитие – обмен на добри практики в стимулирането на екотуризма между общините Тервел и Волос-Гърция”.
Прави се последна за годината вътрешна компенсирана промяна на разпределението на средствата за капиталови разходи на Община Тервел.Изменението се прави,за да обслужи авариен ремонт на отоплителната инсталация в ЦДГ в с.Зърнево.Там се извършва подмяна на водогреен котел.От икономии от средства от вече приключени обекти,включени в инвестиционната програма за 2009 г. се открива нов разчет от 6478 лв. , скоято сума се изплаща аванс по договор за доставка и монтаж на котела.Остатъкът от сумата ще бъде дължим през 2010 г., когато за съжаление общината ще разполага едва със 135 000 лв. за инвестиционни дейности.При разпределението на собствените средства за капиталови разходи,също от икономии от приключени обекти се завишава с 2 905 лв. разчета за строежа на църквата в Тервел.
Направени са предложения за продаване на дългогодишни наематели на два апартамента оъ общинския жилищен фонд – един с площ от 45.38 кв.м. в блок”Строител” и втори- с площ 68.42 кв.м. в блок „Здравец”.Правят се и предложения за одобряване на пазарните оценки или продажбите с явен търг на незастроени дворни места в селата от Общината.

Публикувано на 28 Dec 2009