ПРОЕКТ „РАЗЛИЧНИ ПОД ЕДНО НЕБЕ”

Оперативна програма”Развитие на Човешките ресурси’ 2007-2013
‘Инвестираме във вашето бъдеще”

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД И НАЦИОНАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО ДОГОВОР BG051PO001.4.2-03/632/18.09.2009 г.

О Б Щ И Н А Т Е Р В Е Л
Тервел – 9450, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” ¹ 8 , Номератор 05751 / 2070,2075, Факс 2391, e-mail: tervel 2000@ yahoo. com


Община Тервел и Основно училище „Васил Друмев” с.Орляк с подкрепата на Общински Детски Комплекс „Малкият принц” в Тервел продължават изпълнението на Проект „Различни под едно небе”.
Започна работа школа по приложно изкуство и керамика в с.Нова Камена.Заниманията се водят в две от работните зали на център за извънкласни дейности в читалището на селото.Този център бе изграден през 2007-2008 година чрез реализиране на общински проект,финансиран от Социалноинвестиционния фонд.Тогава читалищната сграда,която беше с множество разрушения и деформации, бе преустроена,основно ремонтирана и върната към нов живот.Отново със средства по проекта бяха закупени мебели и оборудване за оформяне на три направления за работа с деца в центъра.Така се стигна до момента, в който готовата и оборудвана сграда очакваше своите обитатели.Затова при кандидатстването на Общината по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да направим училището привлекателно за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” бе предвидена дейност,която да включва формиране на школа за работа с деца към изградения център.По този начин новият проект допълни резултата от вече приключения такъв и през есента на тази година новите помещения се изпълниха с детска глъч.Сформирани са две групи от деца,всяка от които включва по 20 ученика от средищното училище в с.Нова Камена.Децата са групирани според възрастта си – едната група са ученици от трети до пети клас, а втората – от шести до осми клас.Занятията се водят два пъти седмично за всяка група, в следобедните часове,когато малчуганите трябва да се забавляват и да почиват след учебните часове.За откриването и развиването на уменията на децата да пресъздават картини от въображението си посредством различни техники на приложните изкуства се грижи професионален педагог от гр.Тервел, квалифициран паралелно в две направления-приложни изкуства и керамика и работа с деца с поведенчески проблеми или такива в семейната среда.
Паралелно с работата на школата в с.Нова Камена продължават и делата по останалите проектни дейности : шият се вече носиите на танцовия ансамбъл,изработват се цървулите и обувките,които допълват носиите.Правят се два женски костюма от две етнографски области,допълнени с аксесоари – везани колани с пафти,кърпи за главата на танцьрките.Допълват се елементи от мъжки носии – ризи и елеци.Работят се още ботуши и палки /батони/ за новосъздадена формация за мажоретни танци.В началото на м.декември започва и закупуването на платове за учиване на сценичните костюми на Балет „Каприз” и състава за ромски танци в ОУ”В.Друмев” с.Орляк.
До края на м.декември ще бъде разработен и оповестен и регламента за провеждане на общински конкурс”Тервел в детските очи”.Конкурсът ще включва изява на младите хора в няколко направления – литературна творба,компютърна презентация,символи и знаци,свързани с града и рисунка или изображение чрез различни художествени техники.
Паралелно с това през зимните месеци се работи по поставянето на нови танци и направа на всички сценични облекла и аксесоари на ансамбъла,балета и състава за ромски танци.Всички дейности в това отношение се финансират по проекта и кулминацията им ще бъде представянето на един нов за общината танцов празник,наречен „Под едно небе”.Той ще зарадва гражданите на Тервел и общината на 6-ти май,Гергьовден.
Освен дейностите ,насочени към творческите заложби на учениците от Тервелските училища,организаторите на проекта подготвят и пролетни спортни прояви – лекоатлетически крос „Хан Тервел” и междуучилищен футболен турнир.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Тервел носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” на Министерство на образованието,младежта и науката.”

Публикувано на 09 Dec 2009