Продължава дейността на МКБППМН по Общинската програма за превенция на насилието между учениците

В рамките на Общинската програма за превенция на насилието между учениците се проведоха обучения в СОУ „Й. Йовков” и ПГТО „Д. Михайлов” от Обществените възпитатели към МКБППМН – Пенка Стратиева и Стоянка Георгиева.
През м. Ноември Обществения възпитател Пенка Стратиева, съвместно с Пр. Добрева- Педагогич. съветник проведе беседа с единадесетокласниците от СОУ на тема „Разбиране за агресията”. Обхванати бяха общо 20 ученика.
Темата бе избрана заради все по-честите прояви на агресия от ученици на различни възрасти. Децата бяха запознати с дефинициите за гняв, фрустрация и агресия, с видовете гняв и агресия, с различните ситуации, провокиращи прояви на агресия. Изяснено бе, че е необходимо човек да знае всичко това, за да може да контролира реакциите и поведението си и да не допуска агресия. Предоставени бяха на децата предварително размножени списъци с мисли за справяне с агресията. В края на срещата бе предложена на учениците кратка анонимна анкета, подготвена от педагогическия съветник на СОУ.

В ПГТО „Д. Михайлов” обществения възпитател – Стоянка Георгиева проведе две обучения на тема „Видове зависимости” с ученици от ²Х и Х клас. Обхванати бяха общо 40 ученика. На срещата бяха разисквани презентации за свойствата на алкохола и влиянието му върху здравето, вида на веществата в цигарения дим и въздействието им върху човешкия организъм.
С участието на учениците се дискутираха проблемите: ”Защо пушат младите хора”, „Какви са последиците от тютюнопушенето”, ”Що е алкохол и алкохолизъм”, „Как алкохолът влияе върху човешките органи”, „Алкохол и шофиране”, „Социални последици от алкохолизма”, „План за отказване от цигарите и алкохола”. В края на срещата учениците изготвиха проекти за плакати „Не на цигарите”.
МКБППМН изказва благодарност на ръководствата на СОУ „Йордан Йовков” и ПГТО „Дочо Михайлов” за оказаното съдействие при организиране на информационните кампании: „Благодарим Ви, във Ваше лице ние винаги сме намирали добър партньор в провеждането на съвместни инициативи, в полза на децата на Община Тервел.”

Публикувано на 09 Dec 2009