Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони -
Европа инвестира в селските райони

Проект: "Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Тервел и Крушари"

ПРИКЛЮЧИХА ДВЕТЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТА – НА СЪСТАВА АНГАЖИРАН В РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ И НА МЕСТНИТЕ ЛИДЕРИ

Тези обучения представляват две последователни дейности,които се извършват в рамките на проекта и се финансират от неговия бюджет.Каква е целта на обученията и какво представляват те?

Състава за разработване на Стратегията за местно развитие обхваща 20 души – 8 от Община Крушари и 12 от Община Тервел.Групата бе обучена да разглежда в светлината на потребностите и мисията на бъдещата МИГ процеси като стратегическо планиране,идентифициране на силни,слаби страни,възможности и заплахи за общата територия на общините Тервел-Крушари,форум-процеси и съответствие между потребности и възможности за развитие на дадена територия и специфични цели и мерки на планов инструмент,който разглежда тези възможности – в случая Стратегия за местно развитие.Групата се обучава от трима външни експерти,квалифицирани от МЗХ за нуждите на проектите за придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група /МИГ/ .
Втората група обучаеми – т.нар.местни лидери са 50 души – 30 от Община Тервел и 20 от Община Крушари.Те бяха обучавани паралелно в двата общински центъра.При тях експертите – обучители разгледаха детайлно уменията да се анализират даденостите и потребностите на територията .Акцентирано бе и на практическите умения да се генерират конкретни проектни идеи,които през призмата на мерките на Програмата за развитие на селските райони да предлагат ефективни решения на идентифицираните за територията проблеми.

Следващата стъпка за създаването на МИГ ще се фокусира върху провеждането на т.нар.форум-процеси с участието на групи от хора от различни общности и населени места.Информацията от форумите,пречупена през метода на анализа и определянето на подходи и методи за разрешаване на проблеми или засилване на ефекта от даденостите на територията ще бъде ползвана за разработването на Стратегията за местно развитие.Публикувано на 02 Dec 2009