ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:ПРОЕКТА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 ГОДИНА – КАКВО ПРЕДВИЖДА ТОЙ ЗА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

През последните седмици много се изговори за държавния бюджет за 2010 година.Съвсем резонно темата вълнува всеки гражданин,защото става дума за година на безспорна финансова и икономическа криза.И въпреки липсата на особена чувствителност у българина към икономическите процеси в държавата,лошата перспектива за следващата година кара хората да търсят информация за неща,които при други обстоятелства не биха представлявали интерес за тях.В обществото , в частност и в община Тервел висят въпросите: ще има ли съкращения в бюджетната сфера? Ще има ли заетост по субсидираните програми на социалното министерство? Ще има ли европейски пари за проектите на общината,та да бъдат наемани за работа по тях строители от Тервел и околните села? Ще я има ли болницата? Ще се закриват ли още училища? Ще се съкращават ли учители по детските градини,ако децата намаляват? Всеки се интересува от това,което има връзка с неговия живот или този на близките му.Ето какво предлага проекта на закона за държавния бюджет за финансиране на част от дейностите на Община Тервел. Общата сума на планираните в началото на 2010 г. бюджетни взаимоотношения на нашата община с Републиканския бюджет са с 8.4 % по малко от 2009 г.Редукцията засяга всички общински дейности,но най-фрапиращо е намалението на средствата за целеви капиталови разходи – т.е за основни ремонти на общинска инфраструктура.През 2009 г. държавата е предоставила на общината 273 600 лв. за ремонти ,докато за 2010 г. те са само 135 000 лв., т.е с 51 % от миналата година.Сумата трябва да бъде разпределена по обекти в няколко населени места, в т.ч. и общинския център Тервел.Освен това от нея трябва да се отделят суми за съфинансиране на общински проект по Програма „Красива България”, в случай че такъв бъде одобрен. За ремонт на общински пътища ще се разходва същата по обем сума като през 2009 г. – 181 300 лв.Общината стопанисва 11 общински пътя с обща дължина 67,9 км. и всички са с незадоволително състояние на пътната настилка.Освен това Община Тервел попада в онази група общини,които са извън агломерационните ареали / в тях са включени само 86 общини/ и като такава няма право да кандидатства за ремонт на общински пътища по Оперативна програма „Регионално развитие”.Програмата за развитие на селските райони пък толерира с по-висока оценка проектите за общински пътища на общини с население под 10 000 души /при нас с постоянен адрес са регистрирани 28 000 души/ .Така се формира една група на средните общини,които имат население над 10 000 души, но не са достатъчно големи или в близост до големи градски центрове, за да бъдат определени като агломерационен ареал.Те са в определено неизгодна ситуация по отношение на възможностите за кандидатстване и финансиране на проекти за ремонт на общинските си пътища. Субсидиите за образование са разчетени на база 1672 ученика в общинските училища към 1.01.2010 г. и 717 деца от 3 до 5 годишна възраст в детските градини.За детската ясла разчетите са направени при 76 деца,ползващи услугите на заведението.В читалищата и през 2010 година ще работят 29 души – толкова , колкото са били те и през 2009 г.Издръжката на читалищата се формира на база единен стандарт за брой зает служител.Сумата в бюджет 2010 г. за общината не се отличава съществено от тази, с която са разполагали културните звена през 2009 г.През 2010 година общината ще бъде субсидирана за 60 ученика в повече спрямо 2009 г.Децата в детските градини пък са с 20 по-малко от 2009 г.За детската ясла се предвиждат 12 деца повече от предходната година. Проекта на Бюджет 2010 съдържа и текстове,които въвеждат нови разпоредби за общините .Регламентира се ,че всички приходи от продажба на общинско имушество могат да се ползват само за основни ремонти и изграждане на техническа инфраструктура.За община Тервел този текст не предизвиква някаква съществена промяна в принципите на бюджетиране,тъй като приходите от продажби на общинско имущество съставляват незначителен дял от общинския бюджет и всички по-мащабни ремонти и преустройства на сгради от общинския сграден фонд се финансират от спечелени проекти.Традиционно общината не разчита на средства от продажба на общинско имущество, за да изпълнява инвестиционната си програма. Друг текст,който прави впечатление е възможността,която се дава на общините и училищата да финансират основни ремонти и придобиване на Дълготрайни материални активи за сметка на средставата,които им се предоставят по Закона за държавния бюджет в рамките на текущата бюджетна година . В проекта на Закона отсъства текст за финансиране на лихвите на общините за кредитите,които ползват от ФОНД ФЛАГ.Намалена от 13 млн.лв. през 2009 г. на 5 млн.лв. през 2010 г. е сумата за съфинансиране на общински проекти по Проект „Красива България” и Социалноинвестиционния фонд. От всичко изложено до тук може да се направи извода,че 2010 година в общински план в никакъв случай няма да е лека и безоблачна.При всички случаи доходите на хората ще намалят относителния си дял поради липса на възможности за увеличаване на заплатите в бюджетната сфера и поради свиването на пазара за някои стоки и услуги – естествено следствие от кризата.Финансовото състояние на училищата е сравнително стабилно,което се дължи както на извършената през 2008 година оптимизация на училищната мрежа и натрупания управленски опит от директорите на училища,така и на целесъобразното въвеждане на компоненти на общинско ниво за разпределяне на средствата за училищата.Болницата не се отличава съществено от останалите болнични заведения в малки и отдалечени от областни центрове общини – недостиг на специалисти,малко пациенти,които да могат да бъдат обслужени с наличните апаратура и медици,неразплатени задължения за услуги,материали и консумативи.Очаква се съществено намаляване на броя на работните места за 2010 г. по програмите за заетост.

Публикувано на 19 Nov 2009