Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ЗА ГАЗИФИЦИРАНЕТО НА ТЕРВЕЛ

         Газификацията на гр. Тервел  стартира през месец юли на община Тервел и на базата на утвърден бизнес-план за газификация на гр. Тервел.В момента се изпълнява Първи етап от този план,който обхваща приоритетно общински звена и промишлени предприятия.
За целта бяха извършени задълбочени предпроектни проучвания за изясняване на потенциалните промишлени и обществено-административни консуматори на територията на града и прилежащите й площи извън регулация.
По-голямата част от промишлените консуматори са съсредоточени в югоизточната част на града. Там за момента се очертават следните потенциални потребители: „Пластхим-Т" АД, „Дека" АД, „Албена Стил" АД - цех 48 и Зърнобаза.
Генералната схема за газификация на гр. Тервел започва от Газорегулаторен пункт ,който ще се изгради източно от града. От тази посока в бъдеще ще постъпи природният газ по разпределителен газопровод извън урбанизираната територия.
         За да се ускори процеса на газификация на гр. Тервел в първоначалния етап природният газ ще се доставя сгъстен с високо налягане посредством специални батерии от бутилки за сгъстен газ. На площадката, където ще се изгради газоразпределителния пункт, налягането ще се редуцира и така газта ще тръгва по тръбопроводите от газоразпределителната мрежа на града. Този начин на доставка е реално възможен, докато общата консумация на потребителите може да се покрие безпроблемно. При разрастването на мрежата, увеличаването на броя на консуматорите и техните потребности ще се премине към изграждането на газопровод, доставящ газ от газопреносна мрежа .
        Основното трасе от газоразпределителната мрежа навлиза в очертанията на града, където се разклонява по подходящ начин с оглед да обхване всички промишлени и общински обекти. По този начин основните трасета на газопроводите са утвърдени и се явяват елемент от цялостната градска инфраструктура.
         Външната разпределителна мрежа стига до границите на имотите на съответните потребители и завършва с газорегулаторни или газорегулаторни и измервателни табла. Те представляват съоръженията, в които се осъществява връзката с вътрешните инсталации, обект на потребителите.
          Газоразпределителна мрежа  гр.Тервел - _І ЕТАП  има обща дължина 2178 л.м. и включва улиците: „Генерал Столетов”, „Захари Зограф”, „Хан Аспарух”, „Тича”, „Искър”, „Алеко Константинов”, „Св.Св.Кирил и Методий”, „Н.Вапцаров”, ,,Кл.Охридски” и „Отец Паисий”.Първите газифицирани обекти на територията на нашия град ще са – МБАЛ  гр.Тервел, ПГТО”Дочо Михайлов”, ЦДГ”Първи юни”, ЦДГ”Детелина” и Детска Ясла, Общинска администрация и СОУ”Йордан Йовков”.Предприети са мерки за преустройството на котелните помещения на тези обекти за преминаване на втори тип гориво-газ.Котлите на всички учебни и детски заведения в Тервел са подменени през последните 4 години, а за Детска ясла вече е доставено и част от оборудването за преустройството на горивното стопанство.
         Не на последно място трябва да се подчертае екологичният ефект от газифицирането на гр. Тервел. Обхващането на голяма територия от населеното място ще доведе до рязко понижаване на вредните емисии във въздуха (намаляване на серния диоксид, азотните окиси, въглероден окис, въглеродния двуокис, сажди, пепел и др.) и снижаване вероятността от изтичане на потенциални замърсители, като мазут и нафта, в отпадните води и почвата.


Публикувано на 01 Sep 2009