ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони -
Европа инвестира в селските райони

Проект: „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Тервел и Крушари»


ЗАПОЧНА РАБОТАТА ПО ПРОЕКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ЗА ОБЩИНИТЕ ТЕРВЕЛ И КРУШАРИ

    Двете добруджански общини трябва да се превърнат в територията,на която ще работи бъдещата местна инициативна група /МИГ/.Настоящият проект,който се финансира по силата на тристранен договор между Министерство на земеделието и храните,Държавен Фонд „Земеделие” и Община Тервел си поставя за цел да осигури методическата рамка , по която общностите в двете общини ще извървят  последователните стъпки до създаването на МИГ.
    Първите две дейности по проекта бяха организирани и започнаха непосредствено след подписването на договора за финасова помощ  в началото на месец юни т.г.Проведоха се пет информационни събития – 3 в община Тервел и 2 в Община Крушари.Предварителният график за събитията бе оповестен чрез сайтовете на двете общини и общинския вестник”Тервел”.На срещите присъстваха представители на неправителствени организации,читалища,детски градини,земеделски производители,кметства,религиозни общности,училища,местни власти . Представена бе  информация за подхода ЛИДЕР , за практиката и работата на МИГ-овете в страните членки на Европейския съюз, за същността и целите на една потенциална местна инициативна група,както и за безспорната полза от работата й на дадена територия.Акцент бе поставен и на бъдещите дейности по проекта за създаване на МИГ – анализ на събраната чрез попълване на въпросници по време на информационните събития информация,организиране на дискусии за резличните общности с цел формулиране на визия и специфични цели за развитие на общата територия на двете общини,съставяне на стратегия за местно развитие,публично обсъждане и подкрепа на стратегията,съдебна регистрация на МИГ и кандидатстване пред МЗХ за финансиране на стратегията.Подчертано бе,че стратегията е плановия инструмент,чрез който ще се финансират проекти на местни общности в Тервел и Крушари. Чрез подходяща визуализация на информационните материали присъстващите на срещите получиха информация за потенциалния кръг от бенефициенти по проекти по подхода ЛИДЕР, за общите правила, по които следва да работи бъдещата МИГ, за да бъде полезна на хората в двете общини, за необходимостта от активна позиция за идентифициране на нуждите  на общностите и формулиране на проектните идеи,за нуждата от собствено участие в реализацията на бъдещите проекти.
    Кметовете на населените места попълниха въпросници,насочени към създаване на база данни за потребностите,даденостите и потенциала за развитие на населените места  в двете общини.Всички присъстващи на срещите също отговориха на въпроси,насочени към идентифициране на местни лидери,необходимост от обучение,потребности на конкретната общност,която представляват.Предоставената от участниците в срещите информация е отправна точка за разработването на логическата рамка и методологията на предстоящите стъпки ,които трябва да се изминат успешно в рамките на проекта за създаване на МИГ.

Междувременно бе извършена доставка на офис оборудване,което ще обезпечи работата на бъдещата МИГ в Тервел и Крушари.За нуждата на един централен офис в гр.Тервел и изнесено работно място в с.Крушари са закупени копирни машини, стационарни и преносими компютри,принтери,сканиращи устройства и факсове.
Офисът в Тервел ще се помещава на втория етаж на възстановена по Програма ФАР през миналата година общинска сграда.Предстои да се уточни местоположението на офиса в с.Крушари.
Партньори по проекта за създаване на МИГ са Община Тервел, ЕТ „Ренесанс – КПДТ-Кирил Жендов” с.Крушари и Сдружение „Бъдещето е в нас” – младежка неправителствена организация от Тервел.Дейностите се осъществяват и със сътрудничеството на Община Крушари.


Публикувано на 06 Aug 2009