КРИЗАТА И ОТРАЖЕНИЕТО Й ВЪРХУ ЗАЕТОСТТА В ТЕРВЕЛСКО

Сред  огромното количество информация за световната финансова и икономическа криза,всеки си задава въпроса „А как е при нас?”.Предлагаме Ви информация за състоянието на пазара на труда в община Тервел по данни на Дирекция „Бюро по труда „ Тервел към 30 юни 2009 г. Ето как специалистите в сферата разглеждат темата:

Безработица
    В Община Тервел безработните лица в края на м. юни 2009г. са 1236, с 25 повече от юни миналата година. Равнището на безработица се е повишило с 0,28% и е достигнало 13,80%. Повишението е следствие на финансовата и икономическата криза. От началото на годината бяха освободени значителен брой лица от големи и средни производствени предприятия в региона /”Пластхим Т” АД, обувен цех на „Делфи Прим” в с. Зърнево и др./.
    Регистрираните безработни жени към 30.06.2009г. са 706 – с 46 повече от същия период на 2008г. Основна причина за повишаване броя на регистрираните жени е че жените съставляват  75,90% от общия брой на съкратените поради намаляване на обема на работа на фирмите.
    При безработицата сред младежите до 29г. също се наблюдава повишение – 227 регистрирани младежи към 30.06.2009г., спрямо 208 за същия период на 2008г. Основна причина по експертна оценка е намаления обем на работа в туризма, както и в селското стопанство.

    Обучение на възрастни
    През 2008г. 82 лица от общината бяха включени в обучение на възрастни за придобиване на професионална квалификация или преквалификация.
    От началото на 2009г. 25 лица са включени в два квалификационни курса по Проект „Красива България”. По професията „Строител – покриви” се обучават 10 лица. За обучението им ще бъдат изразходвани 7875,50 лв., включващи разходи за обучението, стипендии и пътни. По професията „Готвач  Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” са избрали за своята преквалификация други 15 безработни тервелчани. За обучението им ще бъдат изразходвани 7797,15 лв.
    Най-предпочитани специалности за обучение от страна на безработните са: „Готвач”, „Сладкар”, „Компютърна обработка на данни”.

    Активна политика по заетостта
    От началото на 2009г. до сега по програми и мерки за заетост са започнали работа 375 безработни търсещи работа лица, като 350 са по програми и 25 по мерки за заетост. 10 лица от с. Орляк се ограмотяват по Национална програма за ограмотяване и квалификация на роми. Други 8 от с. Каблешково, завършили курса по ограмотяване през 2008/2009г. придобиват квалификация за шивачи.
    12 безработни мъже са наети от фирма „ИСА” ООД за изпълнение на обектите по „Красива България” – 4 за изпълнение на рампите и 8 – за църквата в Тервел.
    През същия период на 2008г. по програми и мерки са започнали работа 305 лица.
    Работодатели, разкрили най-много работни места по програми за заетост през 2009г. са Община Тервел и Държавно ловно стопанство „Тервел”, гр. Тервел.
    Изразходваните финансови средства по Активната политика по заетостта за полугодието на 2009г. от Дирекция „Бюро по труда” Тервел са в размер на 435 741 лв. За същия период на 2008г. бяха изразходвани 343 462 лв.


Публикувано на 05 Aug 2009