ЗА ИНТЕРЕСА КЪМ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ,С КОИТО ОБЩИНАТА СЕ РАЗПОРЕЖДА

През месец юли т.г.Общината проведе  първият за 2009 г. публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти и учредяване на  право на строеж върху имоти частна общинска собственост. В  търга бяха включени 19 имота, като  за всеки от тях   е взето съответното решение на  Общинския Съвет.Имотите бяха следните:
    незастроени дворни места в селата Кочмар – 5 бр., Нова Камена – 1бр., Орляк  -1бр., Зърнево – 1бр., гр.Тервел – 2бр.
    масивно нежилищно помещение / Кино / ,незавършено строителство в с.Зърнево
    гараж, склад и дворно място със застроена и незастроена площ в с.Безмер.
    жилищна сграда и дворно място в с.Коларци.
    масивна едноетажна сграда „Млекопункт” в с.Коларци
    полумасивна сграда и дворно място в с.Жегларци
    учредено право на сроеж  за строителство на сграда за обществено обслужване и търговия в гр.Тервел – 3 бр.
    казан за изваряване на ракия извън регулационния план на с.Безмер
 Явиха се дванадесет кандидата.Първоначалната пазарна стойност на  всички имоти възлизаше на  63 045 лв./ шестдесет и три хиляди  четиридесет и пет лв./. Нямаше отсранени кандидати. Станаха факт дванадесет сделки с  общински имоти, три от които представляват  учредено право на строеж.Общата стойност на сделките е   26 336 лв./ двадесет и шест хиляди триста тридесет и шест лева/. Не бяха подадени заявления за участие в търга за   седем общински имота, находящи се в селата  Безмер, Зърнево, Орляк, Коларци, Жегларци.Общата стойност на оказалите се без купувачи имоти възлиза на  38 882 лв./тридесет и осем хиляди осемстотин осемдесет и два лева/. До края на годината  общинска администрация предвижда да проведе още два търга за продажби и учредяване на вещни права върху  общински имоти.


Публикувано на 05 Aug 2009