КАКВИ ВЪПРОСИ ЗАНИМАВАХА МЕСТНАТА ВЛАСТ В КРАЯ НА ЮЛИ

Разисквания по теми от ежедневието събраха представителите на местната власт на редовно заседание на общинския съвет в края на юли.За заседанието бяха внесени  24 предложения за решения – 23 от кмета на общината и 1 от председателя на общинския съвет.
Разгледан бе отчетът за изпълнението на общинския бюджет към първото шестмесечие на годината.Сухите цифри показват , че планът за приходите за държавните дейности към 30 юни 2009 г. е изпълнен на 89 %,докато при местните дейности изпълнението на приходната част на бюджета е 81 %.
За издръжка на държавните дейности / заплати и текуща издръжка на училищата,заплати на заетите в детските градини и ясли,заплати и текуща издръжка на читалища,заплати на заетите в общинска администрация,разходи на медицински кабинети в училищата и детските градини,разходи на местната комисия за борба с противообществените прояви и др./ ,общината е похарчила общо 2 060 981 лв.Най-висок относителен дял в тази сума има функция „Образование”. За заплати и издръжка на общинските училища,както и за заплати на заетите в детските градини са разходвани общо 1 508 805 лв. , т.е. 73,21 %  от общия обем на разходите за държавни дейности.В тази сума не се включват целевите средства за закуски,транспорт на ученици и учители и други трансфери с целеви характер.Трудовите възнаграждения на персонала на детската ясла, както и издръжката на здравните кабинети в учебните и детските заведения са коствали 98 776 лв. , представляващи 4,79 % от общия обем на разходите за държавни дейности. Възнагражденията на всички заети в общинска администрация в Тервел и по селата съставляват 16,24 % от разходите за държавни дейности – т.е. 334 761 лв. към средата на годината.
При изпълнението на шестмесечния план за местните приходи прави впечатление ,че данъците,които следват сделките с недвижими имоти са в силно занижен размер спрямо планирания.Очевидно финансовата криза и ограничаването на кредитирането от финансовите институции са се отразили и на тервелчани.Числата за събираемостта на данъците показват,че планираните приходи от данък за придобиване на умущество чрез дарения и по възмезден начин са в размер на 50 % от планираното за шестмесечието.Шестмесечният план за неданъчните приходи – таксите от услуги и разпоредителни сделки,които общината предоставя или извършва/ административни,за ползване на домашен патронаж,за ползване на детски градини,наеми,за битови отпадъци и др./ е изпълнен на 82 %.
По отношение на разходите за т.нар.местни дейности – текуща издръжка на ясли,детски градини,администрация във всички населени места  и др., без да се вземат предвид основните ремонти и целевите трансфери- общината е похарчила общо 1 012 184 лв.За издръжка на детските заведения са разходвани 183 644 лв., а за яслите – 73 669 лв.
За първите 6 месеца на годината общината е получила допълнително над планираното 630 000 лв. за капиталови разходи. 330 000 лв. от тях са заделени за доизграждане на дома за стари хора в с.Полк.Савово.50 000 лв. ще се разходват за основен ремонт на всички санитарни възли в учебния корпус на СОУ Тервел.Останалите средства ще послужат за изкърпване на най-силно разрушените участъци от уличната мрежа на седем села в общината.
Общинските съветници бяха запознати и с отчет  за дейността на общинския съвет за полугодието.От него става ясно,че са приети общо 50 решения.Проведени са 5 заседания – 4 редовни и 1 извънредно.Общинският съвет е похарчил общо  44  540 лв. за издръжката си и 4 000 лв. за награди на спортни прояви.
На заседанието си местния парламент разгледа и доклад за дейността на МБАЛ Тервел за 2008 г.Болничното заведение отчита завишение на приходите си за 2008 г. спрямо 2007 г. с 122 653 лв.,равняващо се на 24,68 % от общата приходна част.Увеличението се дължи на по-големия процент преминали болни.В хода на дебатите по финансовото състояние на болницата бе изнесена информация,че МБАЛ е намалила чувствително обема на задълженията си към 30.06.2009 г.
Приета бе нова Наредба за пожарната безопасност на територията на община Тервел.Наредбата може да бъде намерена на общинския сайт .
Приет бе и план за управление на общината при кризи вследствие на терористична дейност.
Прието бе изменение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел.Най-съществените изменения са въвеждането или промяната  на такси за издаване на разрешения за строеж,основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения тях.След измененията става ясно,че ако някой желае да получи разрешение за строеж на ветрогенератор това ще му коства най-малко 15 000 лв. или 0,5 % от проектната стойност на обекта.Собствениците на фотоволтаици трябва да разполагат с 0,3 % от проектната стойност на обекта, но не по-малко от 400 лв. за декар,ако желаят да получат разрешение за строеж в Община Тервел.
Всяко решение на общински експертен съвет по устройство на територията ще коства 30 лв., а одобряването на инвестиционен проект ще става на същата цена – 30 лв. за брой проект.
Инвеститорите,които в хода на строителство нарушават елементи от техническата инфраструктура – улици и тротоари ще внасят депозит в общинския бюджет,който ще им се връща, след като са възстановили терена в първоначалния му вид.
Беше одобрено предложение за въвеждане на задължение на възрастните да придружават малолетните и непълнолетните в заведения за хранене и увеселения след 22 часа.Досегашния текст на наредбата им вменяваше такова задължение след 23 часа за летния период и след 21 часа за зимния период от годината.
Определени бяха начални тръжни  наемни цени  за отдаване под наем за една година на общински земи.Най-висока е цената за първа категория земи – 20 лв. за дка, а най-ниска за десета категория – 6,50 лв. за дка.За отдаванепод наем за 2009/2010 година  ще бъдат предложени общо  7 907 дка общински земи.
Взето бе и решение за финансиране на недостига от ученици до минимално определения норматив в общинските училища.От информацията става ясно,че в 6 от 7-те общински училища през идната учебна година ще има маломерни паралелки, а в едно от тях – това в Каблешково ще има и слята паралелка от деца от първи и четвърти клас.Припомняме,че през 2008 година бяха закрити 4 общински училища, в които имаше слети паралелки.Училището в Каблешково също бе предложено за закриване,но в крайна сметка оцеля след взетото решение на общинския съвет.Паралелки с по 10 ученика ще има в Коларци,Безмер,Зърнево и Нова Камена.Наличието на такива паралелки е индикация за предстоящо сливане  на класове – нещо,което чертае предстояща нова криза в общинското образование.
Прие се решение за промени в поименния списък на капиталовите разходи на Община Тервел.Отново бе дебатиран въпроса за финансирането на ремонта на джамиите в общината със средства от капиталовите разходи.Заместник кмета Дияна Илиева поясни на общинските съветници,че решението на общинския съвет в тази му част,която определя разходване на средства за ремонт на джамии не може  да бъде изпълнено,докато религиозните настоятелства в населените места не приведат документацията на храмовете във форма,която да позволява общината да финансира ремонти на обекти, имащи легитимен статут и собственик.На кметовете на населените места бе даден срок да предприемат необходимите мерки,за да изпълнят законовите разпоредби по отношение на религиозните храмове – църкви и джамии и едва тогава да внесат исканията си за финансиране на ремонти в общината.Зам.Кмета поясни,че към момента легитимен статут и възможности за финансиране от капиталовите разходи за 2009 г. имат само новостроящия се църковен храм в Тервел и джамията в с.Безмер.
В края на заседанието бяха взети решения за продаване чрез търг с явно наддаване на неизползваеми общински сгради и дворни места в с.Балик и жилищни терени в Честименско,Войниково и Тервел.
След продължителни дебати бе взето решение да се пристъпи към продажба на седем общински апартамента и един жилищен имот в  Тервел.
Последно в дневния ред на заседанието,но не на последно място по важност бе разгледано предложение и взето решение за  принципно съгласие за учредяване на право на строеж на инвеститора на фотоволтаичен парк в Тервел.


Публикувано на 05 Aug 2009