Читалищата кандидатстват за допълнително финансиране в Министерството на културата

И тази година читалищата от Община Тервел подадоха проектен фиш за допълваща субсидия  във връзка с провеждане на конкурсна сесия за подпомагане дейността на народните читалища по реда на чл. 90 от Постановление № 27 на МС от 2009 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България.
    Във връзка с това се дава възможност на читалищата да кандидатстват по три направления:
1.    За подпомагане на дейности свързани с: ремонт на покривно и подпокривно пространство,сцена, ВиК и ел.инсталация; частично вътрешно и външно саниране на читалищните сгради; облагородяване на средата около сградите.
2.    Закупуване на компютърна конфигурация, софтуер и периферия;
3.    За подкрепа на дейности свързани с: закупуване и ремонт на музикални инструменти; закупуване и ремонт на сценична и озвучителна техника; закупуване на носии и сценично облекло; подпомагане създаването на спектакли и концерти и разработване и участие в проекти.
     С проектен фиш кандидатстваха три читалища: Читалище”Димитър Дончев” Тервел за художествено-творческа дейност; читалище “Пробуда с.Коларци за ремонт на покривно и подпокривно пространство и читалище “Стефан Караджа” с.Зърнево за закупуване на носии на стойност 2680 лв.
    Шест читалища от общината си подадоха и проектен фиш за закупуване на литература за библиотеките си: библиотеката в Тервел кандидатства за литература на стойност 4765 лв.; библиотеката в с.Зърнево на стойност 2204 лв.; библиотеката в с.Орляк на стойност 3140 и библиотеките от Коларци, Жегларци и Каблешково за по 2225 лв.
    Във връзка с този проект читалищата поеха ангажимент  от общата стойност на средствата да осигурят 10% под формата на съфинансиране.
    В община Тервел работят 13 вписани в регистъра на Министерство на културата читалища – едно от тях е читалището в Тервел, а останалите 12 са в селата.


Публикувано на 11 May 2009