ТРИ ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЩЕ ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ДЪРЖАВАТА

Това са СОУ”Йордан Йовков” в Тервел и училищата в селата Коларци и Нова Камена. И трите училища са средищни и в тях учат ученици от други населени места,които пътуват ежедневно,за да отидат на училище.Средствата за т.нар.”средищни училища” станаха факт , след като Министерски съвет прие Постановление 84/6 април т.г.С нормативния документ се утвърждава списък на всички средищни школа в България и се разписват финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране.Тези средства са предназначени за две основни дейности:заплащане на транспортните разноски на пътуващите ученици и организиране на целодневна организация на учебния ден и столово хранене на пътуващите ученици от първи до осми клас.За втората дейност училищата ще получат по 474 лв. за един ученик за една бюджетна година.За община Тервел към момента числата за пътуващите ученици са следните: За СОУ Тервел – 198 деца, за ОУ в с.Коларци – 59 деца, за ОУ в с.Нова Камена – 103 деца.Директорите,според записаното в постановлението ще могат да разходват средствата само целево, т. е за транспорт,организация на целодневни занимания за учениците и столово хранене.Ако в края на годината са реализирани икономии от тези средства, то те могат да се разходват за същите дейности през следващата бюджетна година.
Припомняме,че общинската формула за разпределянето на средствата по единни разходни стандарти за училищата на общинска издръжка в община Тервел също включва компоненти,насочени към преодоляване на различията между средищните училища и останалите такива, както и между училищата по селата и СОУ в общинския център.По тази причина компоненти във формулата са добавка за ученик в училище със столово хранене, добавка за ученик в средищно училище извън общинския център и добавка за ученик в училище в населено място извън общинския център.Седемте общински училища приключиха 2008 година без съществени финансови затруднения.Тази седмица Републиканския бюджет се издължи на училищата и за финансирането на т.нар.”Индивидуална” форма за обучение. За община Тервел се финансират 65 случая в 4 училища.Най-големият брой – 40 случая , са записани в училището в с.Нова Камена.


Публикувано на 22 Apr 2009