ФАКТ Е ПЪРВИЯТ НИ ДОГОВОР ЗА МОСТОВО ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПРОЕКТ

В средата на м.април в София беше подписан договор между Община Тервел и „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД.Чрез този документ се осигурява т.нар.”мостово финансиране”. Това финансиране представлява финансов инструмент,чрез който на реализиращите проекти по оперативни програми се предоставят краткосрочни кредити,чрез които те да разплатят разходите си за извършени вече по своите проекти дейности.Едва след като това е сторено,общините и другите бенефициенти могат да подадат пред управляващите органи на съответните програми искане за сертифициране / признаване/ на разходите.Първият договор на община Тервел с Фонд ФЛАГ е на стойност 803 546.58 лв. Сумата ще бъде усвоена на два транша – до края на м.април 765 813.22 лв. и до края на м.юли – 37 733.36 лв.Подготвя се първото искане на средства.Те са предназначени за разплащане на извършените вече от изпълнителя строителни дейности,за заплащане на стойността на техническия проект за извършеното саниране и за други съпътстващи строителството дейности и услуги.
Тъй като при изборът на изпълнител за дейност „Строително-ремонтни работи” по проекта са реализирани икономии по бюджета на проекта в размер на 15 000 лв. без ДДС,сега общината ще подготви искане до Управляващия орган на Оперативна Програма”Регионално развитие”, с което ще поиска одобрение на промяна в договора за безвъзмездно финсиране.Целта на исканата промяна ще бъде икономиите от средства да послужат за доставка на нови съоръжения за игра на деца в дворовете на детските заведения.В момента те са стари, голяма част са и негодни за употреба.Ако управляващия орган одобри искането на общината,доставката ще стане факт през летните месеци.Крайният срок за приключване на всички дейности и отчитане на проекта е 2 октомври т.г.


Публикувано на 22 Apr 2009