ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:ЗА ИНВЕСТИЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ: ТРИ ОДОБРЕНИ ПРОЕКТА НА ОБЩИНАТА В РАМКИТЕ НА ЕДНА СЕДМИЦА

Хубави новини зарадваха общинска администрация в края на месец март.Хората обикновено се радват,когато трудът им дава резултат и резултатът е добър.Радват се тогава,когато истински са загрижени за условията за живот в общината и за добруването на гражданите в нея.Затова когато в общината влизат средства,които ще се разходват за градежи и организиране на събития,целящи укрепване на капацитета на общностите да работят за своите нужди – това е добро.
Какво всъщност се случи ? В края на м.март бе одобрен проектът „Доизграждане на църковен храм”Свети Георги Победоносец” в гр.Тервел и изграждане на достъпна среда”. С това проблемът с липсата на средства за храма намери своето сигурно решение и работата по строежа може да продължи.На 2 април Кметът на Общината подписа в София  меморандум за разбирателство с Проект”Красива България”Строителните дейности предвиждат направа на пълния обем от вътрешни и външни мазилки,поставяне на дограма,огормяне на декоративните елементи / била,фризове,облицовки/ по външните стени,изграждане на стълбище и съоръжение за достъпна среда,направа на бетонови пътеки и цокли около сградата.Планираната стойност на строителните дейности е 187 479 . 97 лв. без ДДС.
Одобряването на този проект е изключително навременно.То стана точно в момент,в който трябваше временно да се преустанови строителството поради липса на финансиране.Сега вече можем да се надяваме , че до края на строителния сезон новият храм ще се превърне от огромен строеж  в центъра на града в хубава нова църковна сграда.След като проектът приключи ще трябва да се помисли още за подовите настилки,зографисването,олтара и иконостаса,полилеите и църковната утвар.Все пак надеждата за довеждане на начинанието до неговия успешен край вече е много голяма и изглежда съвсем реалистична.
Отново в края на март бе одобрен друг общински проект.Той е един от първите около 70 проекта,одобрени за общини и НПО след стартирането на Програмата за развитие на селските райони.Предвижда изграждане на местна инициативна група/МИГ/ ,обхващаща териториите на общините Тервел и Крушари.МИГ-овете са организации с нестопанска цел,които трябва да обединят около обща стратегия за развитието на обхванатата територия предствавители на различни съсловия и общности. След като съответният МИГ бъде създаден и регистриран по надлежния ред,той ще получи финансиране на стратегията си от Програмата за развитие на селските райони.Това финансиране е предназначено за реализиране на проекти на общности:читалищни и училищни настоятелства,неправителствени организации,земеделци,кметства.Проектът на общината ще се реализира във формат водеща организация –Община Тервел и партньори Сдружение с нестопанска цел „Бъдещето е в нас” Тервел и ET “Ренесанс –КПДТ –Кирил Жендов” с.Крушари.Съдействие на трите партньорски организации ще се оказва и от община Крушари.Мотивите за избора на територия за създаване на МИГ са следните:  
•    Териториите на двете общини имат значителни сходства – дадености и недостатъци;
•    Общите дадености са предпоставка за обединяване на бъдещата стратегия за местно развитие около обща цел за създаване на ефективен модел, който да ангажира в максимална степен ресурсите на двете територии – географски и човешки, за нейното оживяване;
•    Недостатъците  предполагат формулиране на идентични цели на бъдещи проекти, като по този начин се мултиплицира резултата от реализирането им върху по-голям брой населени места и по-широк кръг от общности;
•    Местните власти, икономическите и нестопанските субекти от двете територии, са прилагали практики на партньорство при реализиране на проекти, изградили са култура на партньорски отношения и са мотивирани  да ползват този модел на работа като ефективен и гарантиращ по-добри резултати за по-широк кръг от общности.

Дейностите по проекта са:
•    Идентифициране на заинтересованите страни и целеви групи.
•    Проучвания и събиране на информация.
•    Териториален и социално-икономически анализ за нуждите на Стратегията за местно развитие.
•    Обучение, придобиване на умения, техническо и финансово обезпечаване за състава, ангажиран в подготовката на стратегията за местно развитие
•    Обучение на местни лидери за подхода ЛИДЕР
•    Работни групи и информационни събития за окуражаване на активното участие на населението в процеса за местно развитие.
•    Изготвяне на първоначален проект на Стратегия за местно развитие СМР
•    Информация, събития и семинари за информиране на местното население за предстоящата покана за избор на МИГ по подхода ЛИДЕР от ПРСР и за дискутиране и популяризиране на предложената стратегия за местно развитие;
•    Подготовка на формуляра и документите за кандидатстване на МИГ по покани за избор на местни инициативни групи, провеждан от Министерството на земеделието и храните
Третият одобрен общински проект е по Оперативна Програма „Регионално развитие”,операция 4.2.Проектът е втори одобрен по тази оперативна програма за общината,след проект”Обновяване на детските заведения в гр.Тервел”. Името на проекта е „Сближаване и развитие-обмен на добри практики в стимулирането на екотуризма между общините Тервел и Волос – Гърция”,подадено в края на м.октомври м.г. по схема за безвъзмездно финансиране на програмата.Договорът за безвъзмездна финансова помощ ще бъде подписан на 10 април т.г. в София от Зам.Кмет Дияна Илиева.
    Тази седмица низът от хубави събития продължи и с внасянето на четвъртия пореден общински проект за инфраструктурни обекти по Програмата за развитие на селските райони.Това стана на 30 март .Проектът предвижда реконструкция на осем улици в гр.Тервел и основен ремонт на мрежата за улично осветление  в селата Нова Камена и Кочмар.
    На 2 април Съвета на директорите на Фонд ФЛАГ ще разгледа и предложеното за одобрение искане за кредит от Общината за финансиране на дейностите по Проект”Обновяване на детските заведения в гр.Тервел”.Припомняме, че по този нов като финансов инструмент начин ше става финансирането на проекти по структурните фондове.Чрез кредити от Фонд ФЛАГ общините ще разплащат проектите си и последващо ще искат сертифициране/одобрение/ на направените разходи по одобрените си проекти от Европейската Комисия.
    Приключиха изкопните работи по изграждане на закрития басейн в ЦДГ „Здравец” в гр.Тервел.Започват работите по конструкциите.
    Работи се по последните,довършителни дейности по Проект”Обновяване на детските заведения в гр.Тервел”.Положи се цвета на външните мазилки и сега едната детска градина е слънчево жълта, а другата – пастелно зелена.Предстои да се изрисуват тематични пана върху обновените фасади.Работата ще приключи с възстановяване на цоклите и бетоновите пътеки около сградите.
    Хубави събития,които се случиха след месеци целенасочена работа.Дано всички,които ще ползват новите придобивки- в краткосрочен и средносрочен план, да споделят положителната емоция и да се уверят,че когато човек има позитивни помисли и работи упорито,той непременно ще постигне нещо добро за  себе си и за всички около себе си.


Публикувано на 03 Apr 2009