ФАКТИ И РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В ПОСЛЕДНИЯ ДЕН НА МАРТ

На 31.03.2009 г. се състоя заседание на Общински съвет Тервел.Дневният ред на заседанието включваше две точки,свързани с организациоони въпроси на общинския съвет:изменение на правилника за организацията и работата на общинския съвет  и избор на нов състав и ръководства на постоянните комисии.Трета точка от дневния ред предвиждаше обсъждане на върнатото от кмета за повторно разглеждане решение от 12.03.2009 година за разпределяне на целевата субсидия за капиталови разходи от републиканския бюджет по поименни обекти.
Заседанието започна с представяне на нов общински съветник – Симеон Симеонов, от листата на Партия „Герб”.Това стана от председателя на ОИК Ивелина Стратиева.Съобщено бе , че новият съветник заема мястото на напусналият по собствено желание съветник Розиян Енчев,подал заявление за напускане на 14 март т.г.Симеон Симеонов положи клетва и подписа клетвена декларация.Г-н Симеонов вече има опит като общински съветник по време на мандат 2003-2007 година.
Заседанието продължи по приетия дневен ред.Предварително раздаденото предложение за промяна на броя на комисиите от две на три, бе променено от Председателя на Общинския съвет при разясняването и в крайна сметка общинските съветници решиха комисиите да останат две.Промени се броя на членовете им – от 7 на 9.Прочетени бяха предварително подготвени списъци със състава на всяка комисия и се взе решение.
По-нататък заседанието продължи с разглеждане на предложението,внесено от Айдън Фаик за премахване на разпоредба в Правилника за работа на общинския съвет,съгласно която общински съветник внася предложение за разглеждане,то трябва да е придружено от становище на кмета.След гласуването тази норма отпадна.
Премина се към обсъждане на върнатото за ново разглеждане от кмета предложение за разпределяне на целевата субсидия за капиталови разходи.Дебат по върнатото решение на бе проведен.Председателят на Общинския съвет даде старт на дебат по друго,обсъждано в продължение на два часа на предходната сесия и вече влязло в сила решение-за разпределяне на средствата от собствени приходи на общината.Основна тема на дебата,отново,както и на предходното заседание бяха средствата за църковния храм.След разгорещени спорове,председателят на съвета направи предложение,различно от това,което подкрепи на предната сесия  и лимитът бе завишен с 30 000 лв.Същевременно общинските съветници бяха информирани от кмета, че внесеният от общината проект за доизграждане на храма е одобрен за финансиране и договорът ще бъде подписан на 2 април.
Общинският съвет прие без изменение върнатото за разглеждане решение.Мотивите за незаконосъобразност в него , изтъкнати от кмета не бяха подложени на разяснения и на ресорния заместник кмет  бе отнета думата при опит за изказване по мотивите за връщане на решението.Обявено от кмета бе,че повторно взетото решение ще бъде обжалвано по законовия ред.


Публикувано на 03 Apr 2009