ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: БЮДЖЕТ 2009 – ПРЕДЛОЖЕНИЯ,ДЕБАТИ,ПОТРЕБНОСТИ,ФАКТИ

На 12 март тази година се проведе третото за годината заседание на Общински съвет Тервел.Предварително обявеният дневен ред на заседанието обхвана обсъждането на проекта за общински бюджет за 2009 година и няколко предложения от общинска администрация,касаещи текущата работа в общината.

Проектът за бюджет бе подготвен от администрацията в съответствие с разпоредбите на Закона за общинските бюджети,закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и Постановлението за изпълнението му от 9 февруари т.г.Процедурата по съставянето,обсъждането  и внасянето му в Общински съвет бе организирана съгласно приоритетите в стратегическите общински документи ,необходимостта от съфинансиране на одобрени за изпълнение общински проекти през 2009 година ,разпоредбите на Закона за общинските бюджети и Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Тервел.

Предложението за това как и за какво да бъдат изразходвани средствата,които ще постъпят в общината през 2009 година бе внесено в деловодството на Общинския съвет на 20 февруари т.г. Ръководството на местния парламент насрочи дата за заседанието – 12 март и дати за обсъждане на документа в постоянните комисии – 6-ти и 9-ти март.На обявените за работа на комисиите дати не се явиха мнозинството от общинските съветници и поради липса на кворум комисиите не заседаваха.Съставът на Общинския съвет на Тервел включва общо 21 общински съветника  - 12 от ДПС, 7 от БСП и 2-ма от ГЕРБ.Съветниците се събраха да заседават на различни от обявените дати,които съвпаднаха с предварително оповестеното отсъствие от града на Кмета на общината и онази част от екипа му,която е основно ангажирана с финансовите процеси – Заместник кмета Дияна Илиева и Директорът на Дирекция „Финанси и управление на собствеността” Пламен Желязков. Проектът на бюджет бе обсъден от общинските съветници ,без да бъдат направени разяснения по него от страна на Кмета и администрацията.Отново без участието на администрацията съветниците от постоянната комисия „Бюджет и финанси” са разпределили по свое собствено усмотрение целевата субсидия за капиталови разходи на общината и средствата за текущи ремонти и съфинансирания на проекти,предложени за разплащане със собствени бюджетни средства.

Заседанието на Общинския съвет започна в 11:00 часа на 12 март.В началото на заседанието на Кмета бе връчено предложение от общинската  съветничка Юмюгюл Сюлейман за разпределение на средствата за капиталови разходи на община Тервел за 2009 година.

Старт на заседанието бе даден с разглеждане на първото внесено предложение – докладна записка за изготвения бюджет.Резюме на основните параметри в новия бюджет направи Пламен Желязков.Той очерта рамката на бюджет 2009 – задържане от държавата на 10 % от всички субсидии и ограничаване на разходите в останалите 90 %,въвеждане на единни стандарти за издръжка на детските ясли и училищните здравни кабинети,делегирани бюджети и оптимизирана училищна мрежа,липса на делегирани бюджети и неоптимизирана мрежа от заведения в детските градини,предстоящо финансиране на проекти по оперативни и други програми.

След представянето на бюджетната рамка думата бе дадена на Гинка Василева-Председател на КНСБ за регион Добрич.От изложението й стана ясно,че тя е внесла искане до общинския съвет на Тервел за изплащане на средства за работно облекло и СБКО на персонала в общинските детски градини.Подчертано бе,че в община Тервел от години не се извършват допълнителни плащания от този вид за детските градини.

Отговор на проблема,поставен от силдикалната председателка даде заместник кмета Дияна Илиева.Стана ясно, че от 2004 до 2007 година включително всяка година работещите в детските градини са получавали СБКО в максималния допустим размер – 3 % върху заплатите.От такива средства,поради недостиг на паричен ресурс ежегодно са били лишавани общинските служители.Плащане на СБКО за учителите и общинските чиновници не е имало за 2008 година,поради влошеното финансово състояние на общината.Дияна Илиева подчерта,че въпреки желанието на общинското ръководство за увеличаване на сумите за социални придобивки и плащания за персонала в детските заведения,това на практика е невъзможно.Всяка година неразплатените разходи за горива на детските заведения и общината са около 100 хил. Лв.Обяснено бе, че преобладаващата част от детските градини по селата имат средна посещаемост от деца драстично по-ниска от минимално разрешената в съответните наредби.Подчертано бе , че общината е наясно, че в определени периоди от годината децата в някои детски групи са толкова на брой,колкото е и персоналът,който се грижи за тях, т.е. общината от години не предприема необходимите съкращения в сферата на  пpедучилищните заведения и е избрала варианта,в който допълнителните плащания да са малко,но хората да имат работните си места.Припомнено бе,че през последните две години в Община Тервел, за разлика от всички други общини в областта не бяха съкратени учители.И това при непрекъснато намаляващ брой на децата в детските градини.Споменати бяха и други плащания, които общинския бюджет прави за образованието – като например поемането на 15-те % от сумите за пътуване на учителите.Централния бюджет поема останалите 85% и така учителите в община Тервел пътуват напълно безплатно,за разлика от колегите си от други общини.Изказването завърши със становището,че тази година общината ще процедира така,както всяка друга – в края на годината , при наличие на възможност ще се разгледа вариант за осигуряване на социални плащания.Взето бе и решение от съветниците, че въпросът ще се включи в дневния ред на заседание на общинския съвет в края на бюджетното деветмесечие.

Премина се към разглеждане на второто внесено от администрацията предложение – за оправомощаване на кмета на общината да изпълнява задълженията си по чл.27 от Закона за общинските бюджети , а именно в рамките на утвърдения бюджет да изменя и прехвърля средства за различни видове разходи за всяка дейност,без да се засягат заплатите и осигурителните вноски.Предложението не бе прието.

Следващото предложение на администрацията бе за размера на представителните разходи на Кмета на Общината.Дебатите започнаха със становището на съветници от мнозинството,че сумата е голяма и не съответства на твърденията за финансова криза.Пояснения по въпроса направи Зам.Кмета Дияна Илиева.Тя подчерта,че представителните разходи не представляват някаква произволна сума, а са обвързани с приложените към предложението културен и спортен календар.Според планираното в тези програми за награден фонд,почерпки на деца и участници в прояви и мероприятия от типа на младежки,културни и спортни, общината е планирала  почти 30 000 лв.В крайна сметка предложението бе прието.Приети бяха и самите културен и спортен календар.

Следващото предложение и взетото по него решение определи размера на субсидиите за спортните клубове. ФК”Септември 98” ще може да разходва 84 520 лв. от общинския бюджет,Клуб „Атлетик” – 7 000 лв., ФК”Вихър” с.Жегларци ,ФК”Сокол-2008” с.Зърнево и ФК”Стрела” с.Орляк – по 5 000 лв.За информация на съветниците са приложени и разпределение на сумите по видове разходи.

Взе се предложение и за размер на средна месечна брутна заплата за всички  дейности,финансирани от общинския бюджет.Предложението визира 10 % тов ръст на възнагражденията от 1.07.2009 г.

Прието бе предложението за закупуване на работно облекло на заетите в дейност „Чистота” и „Други дейности по отбраната”, предложението за заплащане на членски внос от общината за сдруженията на общини,в които тя участва.

Без дебати бе прието и предложението за утвърждаване на маршрутите,списъщите на длъжностите и лицата, за които общината поема разноските за пътуване до местоработата им и обратно.

Камъчето на раздора в новия бюджет се оказаха средствата за капиталови разходи.Оказа се,че общинската съветничка Юмюгюл Сюлейман е направила свое предложение за разпределяне на сума от 889 149 лв. , 505 100 лв. от които целева субсидия за капиталови разходи и 384 049 лв. собствени бюджетни средства.Това предложение е одобрено от комисията по бюджет и финанси и бе предложено на съветниците за гласуване.Въпреки изказаното становище на кмета , че новото разпределение е в нарушение на Закона за държавния бюджет, тъй като целева субсидия за ремонт на общински пътища се разпределя за ремонт на улици , джамии,чешми и кметства в селата Божан,Балик,Зърнево,Орляк,Градница,Каблешково, предложението бе прието с гласовете на мнозинството.Освен явното закононарушение със средствата за ремонт на общински пътища новото разпределение отне възможността да се направи отопление на читалището в Тервел,като отделената за това в бюджета сума бе преразпределена отново по осмотрение на мнозинството за ремонт на сватбен салон в Божан, за клуб за събрания  и съблекалня на стадион в Зърнево.Не бяха взети под внимание думите на общинската съветничка Невена Куртева,че в читалището влизат всеки ден над сто човека, мнозинството от тях деца,че там репетират децата от ансамбъла и десетки самодейци.В този смисъл липсата на отопление е проблем,за който е необходимо неотложно разрешение.

Общинските съветници преразпределиха сума,предвидена за ремонт на стадиона в Тервел, като я гласуваха за детска площадка в кв.”Север” .

Драстично намалена в предложението на съветничката Юмюгюл Сюлейман бе сумата,предвидена за доизграждане на новия църковен храм.Предложението на кмета за сума от 150 000 лева, бе редуцирано до 70 000 лв. За сметка на това редуциране бяха увеличени сумите за текущ ремонт на джамиите в Тервел и Коларци – включени в предложението на кмета с общо 30 000 лв.Дебатите по въпроса бяха разгорещени.Кметът поясни,че сградите на джамиите не са общинска собственост, а се притежават от съответните джамийски настоятелства и общината предоставя субсидии на тези структури , за да подпомогне издръжката им в частта за неотложните ремонти. По тази причина не може да се очаква да се предоставят суми за градежи и основни ремонти на джамии,тъй като това е в разрез със Закона за общинските бюджети.В същото време теренът на новия църковен храм е общинска собственост и строежът се финансира от общинския бюджет,дирекция”Вероизповедания” при МС и чрез дарения.В дебатите по въпроса за църквата и необходимостта от средства за завършването й се включиха общинските съветници Розиян Енчев,Боряна Паскова,Димитър Цонев и Димитър Димитров.Всички те застъпиха тезата,че строеж от такъв тип изисква много средства и през 2009 година сумата от 150 000 лева трябва да се осигури.Председателят на общинския съвет Айдън Фаик изказа противоположно становище, като изтъкна мотив,че прекалено много средства се изразходват за Тервел, а малко- за селата.Той цитира числа,които бяха опровергани от Кмета.

В крайна сметка съветниците гласуваха предложението на Юмюгюл Сюлейман. Последва разяснение от Пламен Желязков че бюджетът на общината не може да бъде приет в този му вид в Министерство на финансите,поради нарушението в целевия характер на сумите за ремонт на общински пътища.Последва прекъсване на заседанието,за да се осигури време на Юмюгюл Сюлейман да преработи предложението си и да отстрани закононарушенията в него. След повече от час,заседанието бе подновено.Сгрешеното предложение се прегласува за втори път, с незначителни корекции в него.

След приемането на поименен списък на обектите,общинският съвет премина гъм гласуване на предложението за целия бюджет с приложенията към него.Той бе приет без каквито и да е промени, по начина,предложен от Кмета.

Кметът ще върне предложението за разпределението на субсидията за капиталови разходи за ново разглеждане в Общинския съвет ,поради нарушени законосъобразност и целесъобразност на взетото решение.Нарушени са поредица от законови норми,което прави изпълнението на това решение невъзможно.Правната възможност на Кмета за такова връщане за ново разглеждане се дава от Закона за местното самоуправление и местната администрация, а извършените нарушения при предлагането на разпределение на бюджетни средства от общински съветник и вземането на решението от общинския съвет са в разрез със Закона за общинските бюджети и Правилника за дейността на общинския съвет.Решението може да влезе в сила и да бъде изпълнявано едва след като се отстранят всички законови несъответствия по него.Органите,които могат да се произнасят по въпроса след повторното разглеждане на решението  или отказ за разглеждането му от Тервелския общински съвет са Окръжния административен съд и Върховния административен съд.


Публикувано на 18 Mar 2009