ЩЕ СЕ ОБСЪЖДА ФОРМУЛАТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

Това ще стане тази седмица на работна среща между директорите на училищата и представители на общината.Бюджетната 2008 година завърши без съществени финансови проблеми за училищата в община Тервел.Пет от общо 7-те училища реализираха икономии,които ще ползват през 2009 година.Две от училищата приключиха годината с незначителен обем на неразплатени разходи – последна за годината доставка на горива.За 2008 година училищата получиха средства по основен компонент от 80 % и три допълнителни компонента с обща тежест от 20 %.Заделен бе резерв от 5 %.
    За тази година общината ще предложи на директорите изменена формула,съобразена с новите моменти при съставянето на държавния и общинските бюджети.
•    няма да се предвижда компонент за резерв за нерегулярни разходи, тъй като училищата ще получат 90 % от субсидиите си , така както и общините.
•    Основния компонент при разпределянето ще бъде с тежест от 90%, вместо миналогодишните 80 %
•    Тежестта на въведените през миналата година добавки за училища в селата и за средищни училища в селата ще бъде намалена от 6 и 9 % за 2008 на 3 и 4 % за 2009 г
•    Предлага се въвеждане на нова добавка за столово хранене.Тя касае двете средищни училища, в които се организира такова хранене – СОУ Тервел и ОУ в с.Нова Камена.

Трите добавки с обща тежест от 10 % отразяват общинската политика за:
*задържане на децата в училище и по-добро усвояване на учебния материал чрез осигуряване на условия за целодневно пребиваване в средищните училища.По този начин се създават условия за по-пълно обхващане на децата от ромски произход от селата в съседство със средищно училище в с.Нова Камена .Добавката за столово хранене дава възможност да се осигурят трудовите възнаграждения на персонала в столовете в СОУ и ОУ Нова Камена  и да се направи не голямо увеличение на сумата за 1 храноден при запазване на досегашното ниво на дела,който осигуряват общината и родителите – по 0.50 лв в храноден от 1.00 лв.
*добавките за училища в селата и средищни такива в селата отразяват неблагоприятните демографски тенденции за застаряване на населението извън общинския център и следващото от това намаляване на броя на децата в местните училища. В същото време издръжката на материалната база и осигуряването на учебния план налагат в училищата по селата да се извършват разходи,които имат много по-голям дял в общия обем разходи, в сравнение със СОУ,в което са концентрирани голям брой ученици от закрити училища по селата и в резултат на това финансовият аспект на образованието там сочи много по-висока ефективност на разходите.


Публикувано на 25 Feb 2009