Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ОБЩИНАТА ВНЕСЕ В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ 2009

Това стана на 20 февруари т.г.Предстои да се обяви дата за заседанието,на което той ще бъде разгледан.Новите моменти и акцентите в него са следните:
*всички средства от Централния бюджет се предоставят на общините в размер от 90%.Останалите 10% са резерв,който Държавата не предоставя към момента.Тези 10 % общините ще получат при изпълняване на определени условия ,касаещи макроикономическата рамка за страната.Така за Община Тервел от приходите за делегирани от държавата дейности / общообразователни училища,читалища,трудови възнаграждения на персонал в детски градини и общинска администрация,МКБППМН ,здравни кабинети в училища и детски градини и др./ са в размер на 5 149 584 лв. От тях 514 960 лв. ще бъдат заделени в резерв и няма да се предоставят на общината.
*Стандартът за издръжка на един ученик в общинско училище е 1409 лв. , а на 6 годишно дете в подготвителен клас – 900 лв.Сумите също се предоставят в размер 90%.За първа година се въвежда стандарт за извънучилищни дейности – по 15 лв. за ученик.Със сумата се подпомага издръжката на звената за извънучилищна дейност – в нашия случай ОДК”Малкият Принц”.Средствата са много необходими за общината, за да подпомогнат издръжката на това звено,което миналата година бе съхранено при  сътресенията на реформата в средното образование .
*издръжката на здравните кабинети в училища и детски градини за първа година се формира също по стандарт на брой дете/ученик – 10 лв. за ученик / дете в училище и 139 лв. за дете в детска градина.Такова е и положението за бюджета на детската ясла – целогодишната издръжка на едно дете там се остойностява от държавата на 2417 лв.Общината ще получи 90% от сумите.По предварителни разчети те ще покрият разходите за заплати и осигурителни вноски.Издръжката на изброените здравни заведения ще се осигурява от собствени общински приходи.
*капиталовите разходи от целева субсидия са в размер на 505 100 лв. От тях общината ще получи 90% , или 454 590 лв.Планират се капиталови разходи и за сметка на собствените приходи на общината.Техният размер е 384 049 лв. Тридесет обекта или дейности по проектиране ще бъдат финансирани с тези средства.
*Общината планира средства , с които ще плаща 15% при пътуването на педагогическия персонал.Държавата поема останалите 85%.Общината ще дофинансира и пътуването на учениците,когато се ползват фирми-превозвачи.Планирани са и суми за поевтиняване на столовото хранене на учениците – по 0.50 лв. на ден.
*заплатите на общинските съветници се осигуряват от собствени приходи / данъци,такси,наеми,продажби/.Планираният им размер е 98 277 лв.Други 14 551 лв. са предвидени за издръжката на общинския съвет.
*за култура тази година ще се разходват почти двойно по-голям обем от средства, в сравнение с предходните години.Причината за това е, че тази година ще мине под знака на предстоящата 50-годишнина от обявяването на Тервел за град.В тази връзка ще се финансират прояви,които ще съпътстват годишнината.За дейностите по културния календар са разчетени общо 84 000 лв.
*За спортни прояви, организирани от общината и МКБППМН се заделят 10 500 лв.
*спортните клубове ще получат общо 106 250 лв.Най-голям дял в тази сума има ФК”Септември – 98” Тервел – 84 520 лв.,следван от Клуб „Атлетик” – 7 000 лв.Три футболни клуба в селата Жегларци,Зърнево и Орляк ще получат по 5 000 лв.
*общия размер на общинския бюджет е 8 485 132 лв. В сумата е включен и задължителният 10%-ов резерв за държавните дейности.При съставянето на бюджета не се планират и сумите,които постъпват като следствие на финансирани общински проекти или други приходи със случаен характер.


Публикувано на 25 Feb 2009