23 ДОМАШНИ САНИТАРИ В ОБЩИНАТА

   Национална програма ”Социални услуги в семейна среда” е утвърдена със Заповед № РДО1/ 1040 от 25.11.2008г. на Министерство на труда и социалната политика. Основна цел на програмата е осигуряване на заетост на безработни лица в предоставяне на качествени грижи на възрастни хора и на хора с увреждания без откъсване от семейната среда в дейности „ Домашен социален патронаж” и „Домашен помощник”. Програмата стартира през месец януари 2009г. на територията на цялата страна. Обхватът на НП ”Социални услуги в семейна среда” е  3000 безработни лица, като всяко едно от тях обслужва минимум две или повече нуждаещи се лица.
         Обслужваните лица, които подлежат на включване в Програмата са:
-    хора, в това число и деца , с различни видове увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и / или невъзможност сами да организират дейностите от ежедневието си.
-    самотно живеещи лица, които поради различни причини от здравословен  характер не са  в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си.
 В Програмата се включват  безработни лица  от  следните приоритетни групи:
      -   безработни лица с образование в областта на педагогиката и социалните дейности, медицината.
      -     безработни лица с придобит опит в предоставяне на грижи за възрастни хора,за хора с увреждания, за деца в риск.
      -     безработни лица над 50-годишна възраст.
        Община Тервел бе заявила готовността си за осигуряване на заетост на 50 безработни лица по дейността ”Домашен патронаж”, но  бяха одобрени  - 23. Към момента всички домашни санитари са назначени, като обгрижват 47 нуждаещи се. Разпределението на домашните санитари по населени места е извършено на базата на посъпилите в общинска администрация молби от желаещи да бъдат включени в програмата ”Социални услуги в семейна среда”, дейност”Домашен патронаж”, като за  с.Кочмар те са 6, за с. Жегларци – 2, за с.Нова Камена – 4, за с.Кладенци – 2, за с.Божан -1, за с.Безмер - 2 и за гр.Тервел – 6. Социалните услуги, които се предоставят по дейността ”Домашен патронаж” са :
1.    Поддържане на личната хигиена и хигиената в домовете на обгрижваните лица;
2.    Битови услуги – закупуване на продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на вода, електрическа енергия, телефон и други със средства на лицето;
3.    Осъществяване на връзка  с личния лекар, закупуване на медикаменти при необходимост;
4.    Съдействие за снабдяване с необходимите медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоражения;
5.    Съдействие при изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК;
6.   Помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него;
     Реализирането на Национална програма ”Социални услуги в семейна среда” ще доведе до повишаване на качеството и подобряване на достъпа на нуждаещите се лица от специфични социални услуги в нашата община.


Публикувано на 09 Feb 2009