АКЦЕНТИ ОТ ПОСЛЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ. ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2008 ГОДИНА

Това стана с пълно мнозинство от присъстващите общински съветници.От отчета стана ясно, че през миналата година Общината е получила приходи за финансиране на държавните си дейности в размер на 5 946 345 лв., представляващи 98% от планираната за получаване сума.За общински дейности са събрани общо 3 925 538 лв., представляващи 99 % от плана за тези приходи.Съществен дял от тази сума се заема от неданъчните приходи/продажби,наеми,такси и др./ , общо 1 200 748 лв., следвани от данъчните приходи – 522 701. От обща изравнителна субсидия общината е получила 739 716 лв., а като целева субсидия за капиталови разходи – 496 951 лв.Получени са 199 360 лв.по Оперативна програма регионално развитие и 606 879 лв. за финансиране на проект „Подобряване на уличната мрежа в гр.Тервел”.Получени са също и 800 000 лв. по НП”Оптимизиране на училищната мрежа” и 107 000 лв. по Програма САПАРД.По отношение на капиталовите разходи равносметката сочи следното: извършени са ремонти , проектиране или съфинансиране за общо 90 обекта – 49 от тях са финансирани със собствени средства с характер на капиталови / 495 178 лева/, а 41 със средства,които общината е получила като целева субсидия.Още 11 обекта са получили финансиране в размер на 1 653 876 лв. от финансирани проекти. 

Публикувано на 09 Feb 2009