ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Е ЕДНА ОТ 12-ТЕ ОБЩИНИ ПОКАНЕНИ ОТ МРРБ НА ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ

На 4 февруари т.г. в Пресцентъра на Регионалното развитие и благоустройството се състоя Обществено представяне и обсъждане на постигнатия към момента напредък на Оперативна Програма „Регионално развитие 2007-2013” и предстоящото й изпълнение за 2009 година.Покани за присъствие на събитието получиха кметовете на само 12 общини – тези,които изпълняват успешно проекти по Програмата и  тези проекти са в напреднала фаза на изпълнението,т.е. има постигнати резултати.За Община Тервел резултатите са видими – санирани сгради на ЦДГ „Първи юни” и ЦДГ „Здравец”, нова отоплителна инсталация в детската ясла,ново кухненско оборудване на ЦДГ ‘Първи юни”.Участниците в обсъждането получиха информация за успешните проекти и постигнатото до момента, както и за предстоящата индикативна програма за 2009 година от Министър Асен Гагаузов,Зам.Министър Искра Михайлова и експерти от Управляващия Орган на Програмата.Въпроси към управляващите програмата зададе и г-жа Гинка Чавдарова,Председател на Националното Сдружение на Общините в Република България.
Изнесени бяха цифри от отчета на програмата за миналата година.Подчертано бе,че към момента са сключени 144 договора , като основен бенефициент са българските общини .Оперативна програма „Регионално развитие” предлага голям брой схеми за безвъзмездно финансиране, насочени предимно към общините в агломерационните ареали.Отворени към момента са били 16 схеми по програмата.Като нов момент бе подчертано,че  всички покани за кандидатстване са с посочен краен, а не текущ срок.Това,обясниха от Управляващия орган позволява скъсяване на сроковете за оценяване на предложенията.Тези срокове са фиксирани на 3 месеца,считано от датата на назначаване на оценителната комисия.
Община Тервел спада към онези 178 общини,които са допустими бенефициенти по много ограничен брой от схемите на ОПРР, тъй като се намира извън агломерационните ареали.Изнесена бе информация, че от тези „малки „ общини по схемата за обновяване на образователната инфраструктура са внесени общо 156 проекта, а са одобрени само 52 от тях.Този на Община Тервел е един от одобрените.
Като нови момент при обсъждането бе  изведена инициативата на Европейската Комисия за увеличаване на размера на авансовите плащания по одобрените проекти за България и Румъния.Към момента бенефициентите получават 20% от стойността на договорите си авансово.Сега се обсъждат варианти за 25 или 30 %.
Друга новина бе , че МРРБ е подготвило и съгласувало с МРРБ програма за обучение на бенефициентите по ОПРР и скоро тези обучения ще започнат.
Интерес предизвика и представянето на предстоящите за отваряне схеми през 2009 година.Стана ясно,че до декември 2009 г. ще се отворят за кандидатстване 13 нови схеми.По 5 от тях нашата  община е допустима за кандидатстване.Ще можем да кандидатстваме за закупуване на машини за сметосъбиране и извозване,за реконструкция на здравни заведения,за инфраструктура в бизнесзони или такава,свързана с туризма.
По време на обсъждането се зададе въпрос от представители на медиите за инструмента за получаване на т.нар. мостово финансиране – ФЛАГ.Кметът на Ловеч обяви,че общината е предприела стъпки за кандидатстване.Такива предприе и община Тервел,която вече разполага и с решение на Общински съвет за полване на финансовия инструмент.
Дванадесетте общини декларираха задоволство от добрата си съвместна работа с експертите,работещи по управлението на програмата в МРРБ и в шестте междинни звена в страната.
Информационното събитие приключи с  представяне на 12 демонстрационни табла,показващи напредъка на дейностите по проектите на 12-те общини.
Община Тервел участва в обсъждането чрез Заместник Кмет Дияна Илиева, ръководител на проект”Обновяване на детските заведения в гр.Тервел”.


Публикувано на 09 Feb 2009