КРАТКИ ВЕСТИ:

•    На 30 януари от 11:00 часа в заседателна зала на Община Тервел ще се проведе второ за годината и първо редовно заседание на общински съвет Тервел. Ще се разгледат Отчета на общината за изпълнение на бюджета,Отчета за дейността на Общинския съвет,отчета за дейността на МКБППМН. Ще се приемат наредби за определяне на размера на местните данъци и такси през 2009 година, както и за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел.

•    На 29 чнуари от 14:00 часа в зала 201 на Община Тервел ще се проведе кръгла маса за напредъка на дейностите по проект”Обновяване на детските заведения в гр.Тервел”.

•    На 19 януари т.г. в СИФ бе подписан договорът за финансиране на проект „Изграждане на център за физическа активност в ЦДГ „Здравец” в гр.Тервел.Предстои избор на строителна фирма.Строителството трябва да приключи до края на летния сезон на 2009 година.


Публикувано на 27 Jan 2009