ОБЩИНАТА КАНДИДАТСТВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

Това стана на 9 януари т.г.,когато приключи срока, в който училища,неправителствени организации и общини можеха да подават свои проекти по схема за безвъзмездно финансиране „Да направим училището привлекателно за младите хора”.Нашата община подготви в партньорство с ОУ”Васил Друмев” с.Орляк проектно предложение , чиято същност се състои в това да се организират извънкласни форми и прояви за ученици, чрез които да се надгради добрата практика на общината за реализиране на ваканционна програма,разширяване на работата с деца на ОДК,партньорство с читалищни състави,работещи с ученици,добри съвместни практики със спортни клубове и училища.Проектът предлага разширяване и подобряване на материалната база и възможностите за поставяне на нови танци за две съществуващи форми – танцовия ансамбъл и балет „Каприз”.Паралелно с това се акцентира на създаване на нова школа по керамика и приложни изкуства в новоизградения извънкласен център в с.Нова Камена, както и на възможности за повече изяви на школите по приложно изкуство в Тервел, на танцовия състав към ОУ с.Орляк.Предвижда се организирането на прояви в периода август 2009 -май 2010, съобразени от една страна с традиционния календар за ученически и младежки дейности в общината, а от друга с вижданията на общината за групиране и разширяване на извънкласните форми и прояви  на територията й.Основни дейности по проекта са:
•    Разширяване на Ваканционна Програма”Наше лято”;
•    Създаване на школа по приложно изкуство и керамика към средищно основно училище в с.Нова Камена,общ.Тервел;
•    Междуучилищен Конкурс „Тервел в детските очи”,посветен на 50 годишнината от обявяването на Тервел за град на 30 януари 1960 г.;
•    Разширяване на дейността на танцов състав при ОУ”В.Друмев” с.Орляк;
•    Разширяване на дейността на школа по модерен балет при ОДК Тервел;
•    Разширяване дейността на Детски фолклорен ансамбъл гр.Тервел;
•    Разработване на училищна програма за превенция на агресивното поведение в ОУ с.Орляк
•    Танцов празник „Под едно небе”;
•    Седмица на спорта;
•    Създаване на междуучилищен клуб”Цветен град
Всяка една от дейностите надгражда вече съществуващи форми и прояви и представлява продължение на добри практики за работа с учениците в общината от последните няколко години.Към всяка дейност са разписани поддейности,които гарантират ангажиране на внимание,свободно време и потенциал на различни по възраст,възможности и интереси ученици.Не маловажен е и фактът,че голяма част от дейностите са адресирани към учениците в селата Нова Камена и Орляк, при които отпадането от училище в ранна възраст е често явление.Мотивираността за тях и семействата им да посещават училище се корени в това,школото да бъде привлекателно и интересно , да предлага разнообразни занимания ,провокиращи сръчност и състезателен дух.
Ако проектът бъде одобрен за финансиране общината ще има възможност да осигури значително по-богат календар на младежките прояви,повече носии,сценични костюми и екипи,повече предметни награди,на които децата толкова много се радват,когато полагат труд,повече възможности за изяви,по-продължителен контакт с квалифицирани педагози и хора,които имат желание да работят с децата и за децата.


Публикувано на 27 Jan 2009