Акценти на 28.03.2008 г.

1.Общински съвет прие отчета за изпълнението на бюджета за 2007 г.;
2.Прие бюджета за 2008 г. , като направи следните изменения:
  -намали годишната субсидия на ФК “Септември 98” Тервел от 40 000 лв. на 28 750 лв. и за сметка на намалението увеличи субсидиите за дейност на футболните клубове в селата Зърнево, Орляк и Жегларци.Мотивът бе,че 4-те клуба към момента играят в една и съща състезателна група.

- Намали размера на сумата за изграждане на център за физическа активност в ЦДГ 2 в Тервел и за сметка на намалението увеличи размера на сумата за изграждане на две нови автоспирки в с.Зърнево.

- Гласува промяна на размера на месечната такса за ползване на ЦДГ, считано от 01.04.2008 г. от 19 на 24 лв. за ДЗ на течно гориво и от 14 на 19 лв. за ДЗ на течно гориво.Освен предложените от кмета облекчения за родители с увреждания и такива, които имат две и повече деца, посещаващи ДЗ , Общински съвет по предложение на кмета на с.Орляк,въведе и облекчение за родители на социално подпомагане.

- Гласува промени в Наредбата за местни такси, като увеличи таксата за сватбени тържества в залата на стола на СОУ Тервел на 200 лв. и таксите за издаване на дупликати на удостоверения и дипломи в общинските училища.

- Гласува размера на представителните разходи на Кмета за културни,спортни, ученически и детски прояви като половината от необходимата за годината сума бе гласувана като лимит за разходване от председателя на Общински съвет.

- Утвърди списъка на учителите, които имат право на пътни разноски за сметка на общинския бюджет.

3.Взе решение за продажба на търг с явно наддаване на дворни места и няколко сгради в Тервел и селата Коларци Балик и Орляк.

4.Взе решение за промяна на статута на собственост – от публична в частна общинска на три имота –бивше кино в с.Зърнево,двуетажна административна сграда в с.Жегларци, дворно място в едно със сграда на бивши детски ясли в с.Орляк.

5.Одобри инвестиционно намерение на “Енергия Безмер” ООД София и на EBS Meridian ЕООД Варна за изграждане на ветрогенераторни  паркове на територията на общината.

7.Взе решение за оптимизиране на училищната мрежа като гласува предложението на кмета за закриване на училищата в селата Жегларци, Божан, Поп Груево и Каблешково, считано от учебна 2008/2009 г.


Публикувано на 07 Apr 2008