Общинските училища - делегирани бюджети

На 31 март т.г. бе издадена заповед на Кмета на Общината, с която се утвърждава формула за разпределяне на средствата, получени по единен разходен стандарт за издръжка за всеки ученик в училище.С тази формула се разпределят 100% от полагащите стредства за 2008 г.за всички училища – 1 839 825 лв.Формулата е специфична за нашата община и съдържа основен компонент с тежест от 80 % и допълнителни компоненти с 20% -во тегло в общия обем на средствата.Като допълнителни компоненти в Община Тервел определихме Резерв за непредвидени разходи, с тежест 5 % и две добавки – за брой ученик в училище извън общинския център и за брой ученик в средищно училище извън общинския център.Двете добавки са с обща тежест 15 %.Диференциацията на стандарта отчита особеностите на нашата селищна система – много на брой училища по селата, в които учат малко ученици и едно “мега” училище в общинския център с почти 800 ученика, които след оптимизацията на училищната мрежа ще увеличат допълнително своя брой.
Паралелно с разпределението на средствата по училища със Заповедта се утвърждават условия за ползване на резерва и правила за извършване на корекции на средствата по формула между училищата по време на бюджетната година. Директорите получиха и разписано указание за бюджетни взаимоотношения на ръководените от тях училища с Община Тервел.
На 3-ти април бяха отпуснати и разходвани и първите субсидии за издръжка на училищата след утвърждаване на правилата за работата им в условията на делегирани бюджети.С тях 4 общински училища заплатиха разходи за течно гориво, което им е доставено през м.януари т.г.Публикувано на 07 Apr 2008