Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 О Б Я В А

На 28.03.2008г. /петък/ от 11.00 часа в заседателната зала в сградата  на общинска администрация ще се проведе заседание на Общинския съвет на Община Тервел
при следния

ПРОЕКТО - ДНЕВЕН  РЕД:


1.Отчет за изпълнение бюджета на община Тервел за 2007г.
2.Приемане бюджета на община Тервел и план сметките на извънбюджетните сметки и фондове за 2008г.  
3.Предложения и докладни записки.
4.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
                                    / А. Адем /


Публикувано на 19 Mar 2008