Бюджета на Община Тервел за 2008 година

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
    Целта на настоящия материал не е да  цитира сухи цифри и термини, а да Ви запознае с основните моменти от бюджета на общината, с новите законови положения , с които е съобразено съставянето му и в крайна сметка да Ви даде представа как този бюджет ще се отрази на живота в нашата община.Даваме си сметка, че едва ли гражданите се интересуват от бюджетните параграфи и подпараграфи. Всички обаче се вълнуваме от това каква храна получават децата в детската градина,ще има ли празници за тях, ще се ремонтират ли още улици, ще се облагородяват ли места за отдих и спорт,ще има ли финансова криза в училищата при провеждане на реформата в общинското средно образование,ще се ремонтират ли обществени сгради,ще се запълнят ли дупките по общинските пътища, ще станат ли готови скоро църквата и старческия дом , ще има ли концерти за малки и големи , ще се реализират ли спечелени проекти,ще се отделят ли средства за нови и още безброй други неща, които общината трябва да свърши със средствата от този бюджет.Затова тук ще се опитаме да се спрем най-общо на тези въпроси.

    Приходната част на бюджета представлява сумата,която се разпределя за ползване през годината по неговата разходна част.За 2008 година се планират приходи в размер на 6 699 786 лв., като те са незначително по-високи от тези за предходната 2007.Тук обаче не се включват сумите,които кметският екип е успял да „вкара” в общината от спечелените в края на м.г.проекти, нито пък тези, които ще постъпят по този начин през 2008 г.Те се явяват безвъзмездно финансиране,което завишава цитираната по-горе сума.Приходната част се формира от събраните данъци,продаденото недвижимо и движимо общинско имущество , получените от държавата трансфери за част от дейностите в училищата,читалищата,детските градини,ремонтите и зимното поддържане на пътищата.От събрани данъци за т.г. се очакват 373 045 лв., а от продажби - 1 160 091 лв.От субсидии от Републиканския бюджет се очакват други 4 554 250 лв.
    По отношение на разходната част има няколко нови момента.Училищата,освен субсидията си за дейност, която е  в размер на 1105 лв. за всеки ученик, ще получават и приходи от такси за образователни,административни и други услуги,които извършват.В същото време обаче те ще работят в условия на делегирани бюджети, т.е. училищата,които имат малък брой ученици няма да могат да осигурят годишната си издръжка.Това, както и ред други нормативни постановки ще доведе до последващо разглеждане на програма за оптимизиране на училищната мрежа, което ще стане факт до 31.03.2008 г.Променят се условията за финансиране на общинския детски комплекс .За училищата , детските градини и ОДК общината ще разходва 3 387 542 лв. За медицинските кабинети по училищата, детската ясла и за оздравителна програма на болницата са заделени още 374 434 лв.Читалищата,църквите и джамиите ще разходват 376 923 лв.
Субсидията за капиталови разходи е в размер на 995 175 лв.461 600 лв. се осигуряват от РБ, а останалите са от собствени приходи на общината.За съфинансирането на проекта по ФАР, чрез който бившето старо общежитие в Тервел се превърна в нов квалификационен център / виж снимките/ се отделят 26 000 лв.Останалите средства са безвъзмездна помощ по проекта.За ремонт на 15 детски градини се планират 71 000 лв. С 34 000 лв. се съфинансира проектът за изграждане на извънучилищен център в с.Нова Камена.Останалите средства са осигурени от СИФ.За първият етап на строежа на старческия дом , също основно финансиран от СИФ, се заделят 35 000 лв.За строежа на църквата в Тервел са предвидени 100 000 лв. , а за ремонт на джамията 27 000 лв.Частичен ремонт на пътя за Безмер ще бъде извършен със 181 300 лв.Предвидени са средства за изготвяне на техническата документация за два проекта, включени в програмата за управление на общината за тази година – този за Суха река и и за изграждане на етнографски комплекс и проекта за основно преасфалтиране на пътя Тервел-Безмер-Гуслар-граница с община Кайнарджа.За ремонт на кметства по селата се планират 55 500 лв.За апаратура на МБАЛ Тервел се осигуряват 23 000 лв. Прпграмата за инициативи на общности, която е нов момент в работата на общината ще стартира със сума от 10 000 лв. Освен ремонта на тервелския стадион , който се финансира по Програма „Красива България”, се предвиждат още средства за ремонти на стадионите в селата Зърнево,Жегларци и Орляк.За довършване на ремонта на улиците „Княз Борис’ и ‘Камчия” в Тервел са заделени 120 000 лв.Общинският път Тервел-Савовов ще се ремонтира със 60 000 лв.Предвижда се изграждане на клуб на пенсионера в с.Кочмар на стойност 5 000 лв. и изграждане на автоспирка и облагородяване на централната част на с.Зърнево на стойност 10 000 лв.
    Като проблем за бюджет 2008 г. се очертава недостигът на местни приходи,което ще затрудни поемането на разходи за горива за детските градини,детска ясла и останалите бюджетни звена през последните месеци на 2008 г.По тази причина общината толерира сключването на договори с доставчици, които предлагат по-дълги срокове за разплащане на закупените количества и по този начин разплащанията се извършват в началото на следващата / в случая 2009 / година.


Публикувано на 18 Mar 2008