Заседание на Общински Съвет гр.Тервел

Се проведе на 28 февруари.Заседанието бе редовно и е второто за тази година.Следващо такова се очаква в средата на м.март,когато ще бъде обсъден и подложен на гласуване проектът за бюджет на общината.
    Основен акцент във февруарското заседание бе програмата за управление на общината за срока на настоящия мандат.Разяснения по целите на програмата направи Кмета на Общината инж.Живко Георгиев.Подчертано бе,че програмата извежда конкретни направления и дейности в работата на общинското ръководство на база на анализ на силните страни,проблемите и потенциала на общината в различните сфери на обществения живот и развитие.Другият съществен момент в програмата е , че тя няма пожелателен характер и в този аспект се различава съществено от общинския план за развитие  за периода 2006-2013 година.При общинските планове за развитие основен момент е формирането на визия,която следва да бъде постигната чрез изпълнението на специфични цели и мерки, касаещи всички субекти в обществото - общинска администрация,бизнес,земеделие,хуманитарен сектор и т.н.Като инициатори на проектни идеи в  общинските планове се включват всички изброени по-горе обществени прослойки. В противовес на това при програмата за управление на общината се прави връзка между източниците на финансиране към момента и в средносрочен план /до края на мандата/ и дейностите,за които общината трябва да подготви проекти, да кандидатства с тях по схемите за безвъзмездно финансиране и да ги реализира.Тези проекти трябва да решават конкретни проблеми на общинския център и техен инициатор е общинска администрация и звената към нея.Затова тази програма касае работата на конкретния кметски екип в рамките на конкретния мандат.Допълнение по програмата бе направено от зам.кмет Дияна Илиева.Тя изложи в резюме основните моменти от проведеното публично обсъждане на програмата и във връзка с това направи предложение за допълване на направление "Култура" в нея.Допълнението е свързано с включване на проект за изграждане на етнографски комплекс в Програмата за управление.Конкретната нова дейност бе предложена по време на публичното обсъждане от група граждани и бе формулирана като "Изграждане на етнографски комплекс в гр.Тервел в рамките на проект "Българи,турци и татари - букет от етноси в сърцето на Добруджа".Като източници на финансиране бяха посочени две от мерките на Оперативна програма за регионално развитие насочени към туризма и собствени средства на община Тервел, а като период на реализация 2008-2010 година.По предложение на общински съветници програмата бе допълнена и с включване на проект за ремонт на допълнителен участък от републиканската пътна мрежа - път Орляк-Зърнево.Останалите допълнения към  програмата бяха незначителни .
    Друг важен момент в хода на заседанието бе разглеждането на Наредба за определяне размера на местните данъци през 2008 г.на територията на община Тервел.Наредбата бе приета без съществени дебати.Постъпиха две предложения свързани с материята,която урежда тази наредба .Едното предложение бе внесено от Д-р Боряна Паскова,общински съветник от ГЕРБ.Тя предложи данъкът при възмездно придобиване на имущество да се определя като 5% върху оценката на имуществото,вместо предложените в наредбата 4%.Предложението не бе прието.Друго предложение постъпи от г-н Розиян Енчев,общински съветник от същата партия.Той предложи общинска администрация да представя всяко тримесечие на общинския съвет справка за просрочените данъчни задължения на граждани и фирми в общината.
    Съветниците нямаха забележки към внесения от г-ца Искра Балушева  отчет за работата на МКБППМН.Не бяха направени и бележки по Плана за действие към Общинската Програма за превенция на насилието сред учениците за 2008 г.,нито по отчета за свършеното по същата програма през 2007 г.
    Продължителни и бурни дебати предизвика предложението за предоставяне на общински пасища и мери за общо ползване от земеделски производители и/или техни сдружения за отглеждане на животни.В крайна сметка стана ясно,че и двете страни-администрация и съветници се нуждаят от известно време,за да прецизират условията за ползване.Решението бе прието във вида предложен от кмета с допълнение към него да се разработи наредба уреждаща детайлите по въпроса.
    С друго решение се увеличиха наемите за общинско имущество с по 12.5 % за всеки вид наем.
Утвърди се и списък на общинските жилища соред тяхното предназначение - за настаняване на граждани с доказани улични нужди, за продажба,замяна и оезщетяване на граждани и ведомствени жилища.С второ решение се увеличи наемът за 1 кв.м.наето общинско жилище от 0.50 лв. на 0.56 лв.
Общинските съветници отхвърлиха предложението на кмета за промяна на статута на собственост от публична общинска в частна на парцел от 10 дка в кв."Север", с цел последващото му разделяне на парцели и продажбата им на търг. Желаещи да закупят такива парцели за строеж на жилища към момента са няколко десетки семейства.Осигуряването на места за строеж на жилища в кв."Север" е дейност в Приетата  Програма за управление на общината, направление "Снижаване на миграционните процеси".
В края на заседанието общинските съветници гласуваха размера на собствените си възнаграждения и ги определиха като 50% от средната брутна заплата на служителите в общинска администрация.По този начин всеки общински съветник ще получава около 208-210 лв.месечно.


Публикувано на 04 Mar 2008