Предстои заседание на Общински съвет гр.Тервел

То ще се проведе на 28 февруари от 11:00 часа. Основните моменти в дневния ред са Обсъждане и приемане на Програма за управление на община Тервел за срока на мандат 2007-2011 година, Приемане на наредба за определяне на размера на местните данъци през 2008 г. на територията на общината,приемане на отчет на МКБППМН за 2007 г., Приемане на отчет за изпълнение на план за действие към Програма за превенция на насилието за 2007 г. и Приемане на план за действие по същата програма за 2008 г.Предлага се и изменение на размера на минималните наемни цени при отдаване под наем на общинско имущество. Увеличението е в размер на годишния процент инфлация за 2007 г – 12.5 %.
Заседанията на двете постоянни комисии са на 26 февруари от 14:00 часа за Комисията по образование,култура ,спорт,социална политика и вероизповедания и на 27 февруари от 14:00 часа за Комисията по обществен ред,устройство на територията и екология.


Публикувано на 25 Feb 2008