За делегираните бюджети на общината

На 12 и 13 февруари т.г.директорите на всички общински училища участваха в обучение,което да им даде основни насоки за работа при въвеждане на системата на  делегирани бюджети / СДБ /за ръководените от тях училища.Във вторник,19 февруари ще се състои среща на директорите с общинското ръководство.Целта на срещата е да се уточнят ангажиментите на двете страни – община и училище- в процеса на въвеждане на СДБ до 31.03.2008 г.Това е крайният срок, в който трябва да се утвърдят формули за разпределяне на средствата за всяко училище и паралелно с това отново до 31 март трябва да се изготвят общинските програми за оптимизиране на училищната мрежа.
    Бюджета на всяко учебно заведение в своята приходна част се съставя като произведение между броя на посещаващите го ученици и стандарта за годишна издръжка на 1 ученик / за нашата община 1105 лв./.Разходната част се съставя от всички видове разходи – заплати,осигурителни вноски, горива,ел.енергия,вода,канцеларски материали,текущи ремонти и всички други присъщи разходи.Директорите на всички училища ще могат сами да определят размера и целесъобразността на всеки разход и да вземат съответни управленски решения.Те ще бъдат второстепенни разпоредители с бюджетни кредити спрямо първостепенния – общината.Досега такъв статут имаха кметствата със самостоятелен бюджет.Освен тази ясна схема на СДБ в периода до 31 март общините и училищата са поставени пред множество казуси и предизвикателства – кадрово обезпечаване на счетоводните звена на новите 11 разпоредителя / колкото са всички общински училища/ , създаване на алтернатива за общинския детски комплекс,щателен анализ на възможностите на училищата да се самоиздържат и съответно подготвяне на реализуема и ефективна програма за оптимизиране на училищната мрежа.
    Темата делегирани бюджети и оптимизиране на училищната мрежа е проблем,който тепърва ще занимава обществеността в нашата община.В тази насока може да се говори и пише много.Това неминуемо ще стане и читателите на вестника ще имат възможност да се информират своевременно.


Публикувано на 25 Feb 2008