Предложение за местните данъци през 2008

         С промяната на Конституцията на Република България и Закона за местните данъци и такси на общините се даде право сами да определят местните данъци и такси в определени граници.
        Виждането на кметския екип в община Тервел е ,че нивото на следните видове данъци трябва да се запази: данък върху недвижимите имоти, данък върху наследствата, данък при придобиване на имущества по дарение, патентен данък.
        Два вида местни данъци са увеличени спрямо 2007 г. – данък при придобиване на имущества по възмезден начин и данък върху превозните средства.И двата се завишават с коефициент от 1.125 спрямо абсолютната им стойност за 2007 / при превозните средства/ или спрямо размера в промили върху стойността на договора /при данъка за придобиване на имущества по възмезден начин/.
          Съществуват няколко фактора, които налагат това увеличение.
1/Запазването на данъчната тежест, означава същият абсолютен размер на  приходи спрямо 2007 г. , но на практика това са по-малко реални средства, защото инфлацията от 12,5 % за 2007 г. вече е намалила покупателната им стойност.
2/ Кметския екип счита, че  далеч по-социално ориентирано е решението да не се увеличава данък, който би засегнал по-голяма част от населението и най- вече пенсионерите. По – разумно е по-висок данък да плащат ограничен кръг хора, които имат възможност на избор- могат да избират на каква стойност да придобият имущество и какъв автомобил да закупят или притежават.
               Вдигаме точно тези два вида данъка, защото:
-    точно тези данъци засягат по-малко семейства;
-    защото инфраструктурата се руши не от сградите, а от превозните средства, а всички улици се нуждаят от ремонт;
-    защото такъв размер на  ръста при тези два данъка е поносим за хората, които могат да си позволят да купуват жилище и да притежават по повече от един автомобил.
-    Защото качеството на местните услуги / детски градини,ясли,ваканционни програми / и други зависи от това какви средства може да отдели общината за тях.А тези средства се получават от събраните данъци.


Публикувано на 11 Feb 2008