Общинският съвет одобри предложенията за три проекта

На 28 януари се състоя заседание на Постоянните Комисии към ОбС Тервел.Дневният ред за всички комисии включваше разглеждане на внесените от общинска администрация предложения за кандидатстване на Община Тервел с три на брой проекта по две различни схеми – двата по схема, финансираща ремонт на инфраструктура в населени места с компактно ромско население и трети – по първата схема по ОПРР, по която нашата община е допустима като кандидат – за обновяване на образователни институции.Общинските съветници нямаха питания към Кмета на Общината и подкрепиха предложенията. Това даде възможност за довършване на работата по двата проекта и на 30 януари те бяха внесени за разглеждане и оценка.Продължава работата по третия проект.Трите проектни предложения са на обща стойност 2 100 000 лв.

Публикувано на 05 Feb 2008